Nawigacja

Dokumenty

STATUT 

 SPOŁECZNEGO   GIMNAZJUM
„SZKOŁA  MYŚLENIA  TWÓRCZEGO”

w   Zielonej   Górze


ROZDZIAŁ   1
PODSTAWA PRAWNA
§ 1

1.    Podstawę prawną  Statutu stanowi Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)  zwana dalej "ustawą", oraz na podstawie poniższych aktów prawnych:
1)    Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.);
2)    Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);
3)    Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
4)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
5)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);
6)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
7)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);
8)    Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
9)    Ustawy Karta Nauczyciela (art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-85), (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);
10)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);
11)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
12)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, (Dz. U. z 2002 r. nr 3 poz. 28);
13)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w  sprawie nadzoru pedagogicznego.(Dz. U. z 2015r. poz. 1270).

2.    Szkoła w szczególności wypełnia wymagania określone w art.7 ust.3 Ustawy 
o systemie oświaty.

§ 2

Statut opiera się na  rozporządzeniach  zgodnych z obowiązującym prawem ministra      właściwego ds. oświaty  : 
1)    W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2)    W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
3)    W sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, 
a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.  
4)    W sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.
5)    W sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli, nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.  

ROZDZIAŁ   2
NAZWA I STATUS SZKOŁY

§ 3
1.    Szkoła, zwana  dalej "szkołą", nosi nazwę Społeczne Gimnazjum „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze.
2.    Typ szkoły: gimnazjum
3.    Siedziba  szkoły: ul. Sowińskiego 27, 65-419 Zielona Góra, 
4.    Szkoła jest szkołą niepubliczną dla młodzieży.

§ 4
1.    Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe w Zielonej Górze. Adres Stowarzyszenia: 65-419 Zielona Góra, ul. Sowińskiego 27
2.    Organem nadzoru pedagogicznego dla Szkoły jest Lubuski Kurator Oświaty.  
3.    Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
4.    Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego.

§ 5
1.    Szkoła  prowadzi  nauczanie dla młodzieży w systemie dziennym 
2.    Nauka w szkole jest płatna zgodnie z  Umową  o  naukę podpisywaną  przez rodziców  przy  przyjęciu  ucznia  do  szkoły 
3.    Organizator szkoły przewiduje możliwość przyznawania stypendium i ulg.

§  6
1.    Szkoła działa w ramach obowiązującego ustawodawstwa i na podstawie obowiązujących programów nauczania z wprowadzeniem autorskich elementów zgodnych z założeniami pedagogiki myślenia twórczego.
2.    Szkoła posługuje się pieczęciami zawierającymi nazwę w pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ   3
CELE   I   ZADANIA  SZKOŁY

§ 7 
1.    Celem szkoły jest wykształcenie i wychowanie człowieka, przygotowanie do świadomego i twórczego życia we współczesnym świecie.
1a. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny.
2.    Szkoła jest otwarta na różne idee i światopoglądy.
3.    Celami  szkoły w szczególności są:
1)    wychowanie młodzieży w duchu wartości humanistycznych i zapewnienie im warunków do prawidłowego rozwoju duchowego zgodnie  z  zasadami  pedagogiki  twórczości;
2)    stwarzanie uczniom dogodnych warunków do rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego; 
3)    wychowanie  w    poszanowaniu  godności  osobistej  i  tolerancji;
4)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
5)    wprowadzanie w świat kultury i sztuki, tworzenie  jej  i  umiejętnie  odbieranie;
6)    rozwijanie umiejętności współżycia społecznego,  bycia w grupie, tworzenia  siebie  i swojego  otoczenia;
7)    kształtowanie  młodego  człowieka  otwartego  na  świat, dążącego  
do  mistrzostwa  życia;
8)    uświadamianie  potrzeby  dbałości  o  własny rozwój intelektualny, fizyczny, zdrowie, higienę  życia.
4.    W gimnazjum tworzy się i szczególnie pielęgnuje tradycję szkolną i szkolne ceremoniały.
5.    Sposób wykonywania zadań gimnazjum z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
1)    Umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania     dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
2)    Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
3)    Organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do     liceum;
4)    Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,     wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
5)    Umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację     pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
6)    Zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy     obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
7)    Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

§ 8
Zadaniami  Szkoły są:
1)    Kształcenie i wychowanie młodzieży w zakresie gimnazjum zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami pedagogiki myślenia twórczego.
2)    Prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z Ustawą z dnia 07.09.1991 r. 
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wydanymi na jej podstawie.
3)    Doskonalenie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą.
4)    Umożliwienie absolwentom wyboru dalszej edukacji.
5)    Współpraca z instytucjami oświatowymi, pedagogicznymi, kulturalnymi, urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie edukacji i preorientacji zawodowej.
6)    Współpraca z organizatorami oświaty w kraju i za granicą.

§ 9
Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:
1)    zajęcia lekcyjne;
2)    zajęcia pozalekcyjne i indywidualne konsultacje;
3)    koła zainteresowań;
4)    integracyjne zajęcia wychowawcze;
5)    zajęcia warsztatowe;
6)    grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne;
7)    zajęcia w instytucjach Kultury (teatry, kina, galerie, wystawy, muzea, filharmonia itp.);
8)    wyjazdy integracyjne, dydaktyczne, wychowawcze, poznawcze, turystyczne, 
w tym obozy adaptacyjne.

§10
Szkoła prowadzi działalność innowacyjną w zakresie pedagogiki myślenia twórczego.

§11
1.    Szkoła w ramach wszechstronnej grupowej i indywidualnej pracy terapeutycznej wspiera uczniów i rodziców szkoły w trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych 
i materialnych
2.    Szkoła współpracuje również w tym zakresie ze specjalistami w dziedzinie pedagogiki i psychologii  oraz odpowiednimi poradniami   i   stowarzyszeniami.
3.    Szkoła prowadzi zajęcia propedeutyczne wyboru kierunku dalszego kształcenia.
4.    Szkoła współdziała też w tym zakresie z uczelniami, urzędem pracy 
i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc.
5.    Szkoła współdziałania z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
1)    systematyczne trymestralne grupowe spotkania (wywiadówki) edukacyjno-informacyjne;
2)    systematyczne rozmowy indywidualne osobiste i telefoniczne;
3)    rozmowy „w kręgu” ( rodzic-uczeń-wychowawca-pedagog );
4)    śródokresowe i okresowe informacje listowne;
5)    zapewnienie pomocy w dostępie do fachowej literatury oraz specjalistów 
w zakresie poradnictwa i terapii psychologicznej, wychowania i profilaktyki;
6)    wspólna organizacja i uczestniczenie w rozmaitych uroczystościach 
i wydarzeniach szkolnych oraz dbałość o pielęgnowanie razem wypracowanej tradycji szkolnej.
6.    Szkoła realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne zgodnie z opracowanym programem wychowawczym zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, który znajduje się w osobnym dokumencie szkoły.

ROZDZIAŁ   4
ORGANY  GIMNZJUM  I  ICH   KOMPETENCJE

§12
1.    Organami liceum są:
1)    Dyrektor Szkoły;
2)    Rada  Pedagogiczna;
3)    Samorząd Szkolny;
4)    Rada  Szkoły, jeżeli zostanie utworzona.

§ 13
DYREKTOR  SZKOŁY

1. Dyrektor  Szkoły w szczególności: 
1)    kieruje  pracami  Rady  Pedagogicznej;
2)    w razie potrzeby powołuje, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, swojego zastępcę;
3)    określa obowiązki zastępcy Dyrektora;
4)    przygotowuje projekt organizacyjny pracy szkoły w danym roku szkolnym;
5)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
6)    reprezentuje szkołę na zewnątrz;
7)    sprawuje nadzór pedagogiczny;
8)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
9)    kieruje  pracą  administracyjną i gospodarczą szkoły;
10)    dba  o  życzliwą  współpracę  w  ramach  społeczności  szkolnej;
11)    opracowuje preliminarz wydatków szkolnych i dba o jego przestrzeganie;
12)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
13)    ustala  zasady  rekrutacji do szkoły w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną;
14)    podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych  w  statucie szkoły;
15)    nawiązuje i utrzymuje kontakty środowiskowe celem polepszenia  warunków realizacji  zadań  szkoły;
16)    wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;
17)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w szkole;
18)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
2)    organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
3. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 14
RADA PEDAGOGICZNA

1.    W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły współodpowiedzialnym za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2.    Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady  Pedagogicznej.
5.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
6.    Zebrania Rady są protokołowane.
7.    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8.    Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym trymestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb.
9.    Prawo do zwoływania Rady Pedagogicznej przysługuje Dyrektorowi i jego zastępcy.
10.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej  oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porze.
11.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły w tym  wewnątrzszkolnego  systemu oceniania i  szkolnego  programu  wychowawczego;
2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)    zatwierdzanie propozycji w sprawie innowacji i eksperymentów
4)    pedagogicznych szkoły;
5)    wnioskowanie do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły;
6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
12.    Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)    organizację pracy szkoły,  roczny terminarz działań szkoły;
2)    możliwość  działalności w szkole organizacji i stowarzyszeń, mających na celu rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej;
3)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych    prac i zajęć;
4)    projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły.
13.    Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczycieli 
z funkcji kierowniczych.
14.     Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

§15
SAMORZĄD SZKOLNY

1.    Samorząd Szkolny stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Samorząd Szkolny wybiera swoich przedstawicieli reprezentujących uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły.
3.    Samorząd Szkolny może działać  w  oparciu  o  opracowany  przez  siebie regulamin zatwierdzony  przez  Radę  Pedagogiczną.  
4.    Regulamin Samorządu Szkolnego nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5.    Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły. 
6.    Samorząd Szkolny ma  prawo do  przedstawiania wniosków i opiniowania spraw szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, a w szczególności:
1)    prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)    prawo do współorganizowania życia szkolnego, dającą możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)    prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

§16
RADA SZKOŁY

1.    W szkole może działać Rada Szkoły stanowiąca reprezentację nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
2.    Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor na łączny wniosek Samorządu uczniowskiego oraz przynajmniej trzech przedstawicieli rodziców. 
3.    Rada Szkoły składa się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, reprezentantów rodziców każdego poziomu klas (trzy  osoby) oraz trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
4.    W  skład  Rady  Szkoły  mogą  wchodzić  także  inne  osoby  pracujące  aktywnie  
na  rzecz  liceum,  o  czym  decyzję  podejmuje  Rada  Szkoły.
5.    W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
6.    Kompetencje  Rady  Szkoły:
1)    uchwala  regulamin  pracy  Rady;
2)    opiniuje pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz program    działania szkoły;
3)    opiniuje  budżet szkoły  i wysokość  czesnego;
4)    wnioskuje i opiniuje wysokość stypendium;
5)    opiniuje  decyzję  o  likwidacji  szkoły;
6)    występuje  w  interesie  szkoły.
7.     We  wszystkich  sprawach  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  Rady  Szkoły decyzje  podejmuje  Dyrektor  Szkoły.
8.    Kadencja rady szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznie zmiany do jednej trzeciej rady.
9.    Rady Szkoły nie tworzy się w przypadku liczby uczniów mniejszej niż 30 osób.

§ 17
Wszelkie spory między poszczególnymi organami szkoły rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego po złożeniu odpowiedniego wniosku.

ROZDZIAŁ   5
 ORGANIZACJA  SZKOŁY

§18
Szkoła jest szkołą  społeczną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

§19
1.    Rok szkolny rozpoczyna się 01 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2.    Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry.
3.    Terminy rozpoczynania i kończenia trymestrów określa dyrektor w projekcie pracy szkoły w danym roku szkolnym mając na uwadze jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu.
4.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy egzaminów maturalnych określają przepisy  w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 20
1.    Szkoła realizuje podstawę programową zatwierdzaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gimnazjum. 
2.    Nauka w szkole realizowana jest w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN  oraz autorskie nauczycieli.
3.    Szkoła  wprowadza  jako  obowiązkowe  dodatkowe  przedmioty  nauczania:
1)    warsztaty twórczego myślenia;
2)    warsztaty logicznego myślenia;
3)    świat kultury,
4)    świat  uczuć,
5)    świat wartości,
6)    świat przedsiębiorczości,
7)    wiedza o filmie,
8)    przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

§21
1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa). 
1a. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
2.    Liczba uczniów w oddziale szkoły  wynosi maksymalnie piętnaście osób.
3.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być wyższa od liczby określonej w ust. 2. 
4.    Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla gimnazjum, organizowane są w oddziałach.
5.    Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 
6.    Zajęcia edukacyjne z przedmiotów spoza podstawy programowej, właściwych 
dla programu nauczania Szkoły Myślenia Twórczego  mogą być organizowane w oddziałach łączonych lub zespołach międzyoddziałowych.
7.    Szkoła może organizować w uzasadnionych przypadkach zajęcia w formie warsztatowej, kilkugodzinnej, jeśli ułatwia to realizację treści nauczania.  
8.    Szkoła realizuje również treści edukacyjne metodą projektów podczas zajęć szkolnych, a  także podczas obozów adaptacyjnych, wycieczek i wyjazdów. 

§22
1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
2.    Szkoła może organizować zajęcia również poza wskazaną w Statucie siedzibą.
3.    W ramach czesnego szkoła prowadzi przedmiotowe, artystyczne i twórcze koła zainteresowań.
4.    Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa trymestralny rozkład zajęć.

§ 23
Bazę biblioteczną szkoły stanowią Wojewódzka  i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C.K. Norwida  oraz Biblioteka Pedagogiczna im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.  

§ 24
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 czerwca  każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.  
2.    Korekty arkusza organizacji szkoły dokonuje dyrektor do dnia 30 sierpnia każdego roku. Korekta może wynikać z innego niż planowano naboru uczniów. Korektę zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 15 września danego roku.   
3.    Arkusz organizacji szkoły zawiera: liczbę pracowników liceum,  liczbę godzin zajęć edukacyjnych ujętych w podstawie programowej, liczbę godzin zajęć edukacyjnych  ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, liczbę godzin zajęć edukacyjnych  spoza podstawy programowej, właściwych dla programu nauczania Szkoły Myślenia Twórczego prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
4.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć dla wszystkich oddziałów określający organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 25
1.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty.
2.    Szkoła prowadzi następującą dokumentację:
1)    księga uczniów;
2)    elektroniczny dziennik lekcyjny;
3)    dzienniki zajęć grupowych;
4)    arkusze ocen;
5)    Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów.
§ 25a
DZIENNIKI ELEKTRONICZNE

1.    Szkoła prowadzi dzienniki elektroniczne.
2.    Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:
1)    za prowadzenie dzienników;
2)    za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką;
3)    przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.
3.    Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka, jak również kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik.
4.    Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością. 
5.    Szczegółowe warunki korzystania z dzienników elektronicznych określa regulamin, który stanowi odrębny dokument.
6.    Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą ;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

§ 26
1.    Szkoła na wniosek opiekuna prawnego ucznia może wydawać zaświadczenia informujące o nauce.
2.    Świadectwa i zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę.
3.    Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń i  legitymacji szkolnych.

ROZDZIAŁ   6
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

§ 27
1.    Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2.    Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry, w związku z czym:
1)    klasyfikację śródroczną przeprowadza się trzykrotnie i ma ona charakter wewnątrzszkolny;
2)    klasyfikacja roczna ma charakter zewnętrzny.
3.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w nauce oraz jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
3)    weryfikowanie wiedzy przez umiejętności praktycznego stosowania jej w życiu;
4)    motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu oraz odpowiedzialności 
w procesie uczenia się;
5)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o trudnościach w nauce, postępach oraz uzdolnieniach ucznia;
6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4.    Ocenianie wewnątrzszkolne polega na:
1) formułowaniu przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowaniu o nich uczniów i rodziców;
2)  bieżącym ocenianiu i trymestralnym klasyfikowaniu według skali i w formach przyjętych w szkole;
3)  przeprowadzeniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
4)  ustalaniu ocen klasyfikacyjnych na koniec każdego trymestru i koniec roku szkolnego oraz warunków ich poprawiania;
5) ocenianiu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 28
ZASADY INFORMOWANIA UCZNIA O OCENACH

1.    Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Na wniosek  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
3.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:
1)    wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu nauczania;
2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
3)    zasadach oceniania;
4)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (trymestralnej) oceny klasyfikacyjnej.
4.    Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o bieżących wynikach ucznia:
1)    w indywidualnych rozmowach z dyrektorem, wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi;
2)    przez wychowawcę lub nauczycieli przedmiotowych podczas zebrań klasowych, których terminy zawiera roczny plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły;
3)    pisemnie przynajmniej jednokrotnie w trakcie trymestru;
4)    za pomocą dostępu do dziennika elektronicznego.
5.    O propozycjach ocen trymestralnych rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie informowani są przed zebraniem rady klasyfikacyjnej w terminach podanych w planie dydaktyczno - wychowawczym szkoły na dany rok szkolny. 
6.    O przewidywanej końcowo rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 29
ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.    Oceny bieżące i klasyfikacyjne (trymestralne i roczne) wyrażone są w stopniach według skali określonej w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej:
1)    stopień celujący – 6 (cel);
2)    stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
3)    stopień dobry – 4 (db);
4)    stopień dostateczny – 3 (dst);
5)    stopień dopuszczający – 2 (dop);
6)    stopień niedostateczny – 1 (ndst).
2.    Do oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”. Znak plus oznacza dodanie do oceny 0,5, znak minus oznacza obniżenie oceny o 0,25.  
3.    Ocena trymestralna i roczna nie może zawierać znaków „+” i „–”.
4.    Szczegółowe kryteria dla poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele przedmiotów i zawierają je w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO).
5.    Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia wszelkimi dopuszczalnymi formami, których stosowanie warunkuje specyfika przedmiotu i umiejętności oczekiwane w zakresie danego przedmiotu. Mogą to być: 
1)    odpowiedź ustna (referat, recytacja, interpretacja tekstu); 
2)    odpowiedź pisemna (sprawdzian, praca klasowa, kartkówka, praca typu maturalnego, notatka w zeszycie, zadanie domowe, obserwacja, test, interpretacja, projekt); 
3)    projekt edukacyjny 
4)    obserwacja aktywności ucznia (umiejętność pracy w zespole, aktywność na lekcji i pozalekcyjna).
6.    Nauczyciel jest zobowiązany co najmniej raz w trymestrze wystawić ocenę z:
1)    formy sprawdzającej nie więcej niż trzy jednostki tematyczne – kartkówka, odpowiedź, notatka itd.,
2)    badania większego zakresu materiału – sprawdzian, praca klasowa itd.,
3)    aktywności podczas zajęć.
7.    Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności obejmujące ilość materiału większą niż trzy jednostki tematyczne muszą być przez nauczyciela zapowiedziane oraz wpisane do dziennika.
8.    Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy.
9.    Szczegółowe progi procentowe dla ocen ustala nauczyciel przedmiotu w PSO z zastrzeżeniem, że uczeń nie może otrzymać oceny dopuszczającej z pisemnych form sprawdzających, jeżeli uzyskał mniej niż 30% punktów z sumy punktów możliwych do uzyskania.
10.    Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z zapowiedzianej formy sprawdzającej w terminie 2 tygodni od jej otrzymania nie wliczając dni nieobecności usprawiedliwionych.
11.    W przypadku poprawianej formy sprawdzającej do średniej liczona jest ocena wyższa zgodnie z jej wagą. 
12.    Klasyfikacyjną ocenę trymestralną wystawia nauczyciel przedmiotu w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen bieżących jakie uczeń uzyskał w danym trymestrze.
13.    Nauczyciel po przeanalizowaniu postępów ucznia w nauce może ocenę trymestralną wynikającą ze średniej ważonej podwyższyć lub obniżyć, ale nie maksymalnie o jeden stopień. W takim przypadku nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji na piśmie.
14.    Uczeń który uzyskał niedostateczną ocenę trymestralną, zobowiązany jest do przystąpienia do programu naprawczego, w ramach którego powinien w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem poprawić wcześniej wystawione oceny bieżące w zakresie wystarczającym do wystawienia oceny dopuszczającej.
15.    Klasyfikacyjną ocenę roczną wystawia nauczyciel przedmiotu w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen bieżących, jakie uzyskał uczeń w danym roku szkolnym.
16.    Nauczyciel po przeanalizowaniu postępów ucznia w nauce może ocenę roczną wynikającą ze średniej ważonej podwyższyć lub obniżyć, ale maksymalnie o jeden stopień. W takim przypadku nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji na piśmie.
17.    Rocznej oceny pozytywnej nie może otrzymać uczeń, który wcześniej otrzymał niedostateczną ocenę trymestralną i nie zrealizował w porozumieniu z nauczycielem programu naprawczego.
18.    Przewidywana ocena pozytywna może ulec obniżeniu na stopień niższy, jeżeli od dnia jej wystawienia do dnia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczeń otrzyma oceny bieżące niższe niż przewidywana.
19.    Przewidywana ocena dopuszczająca może zostać obniżona do oceny niedostatecznej, jeżeli uczeń od dnia wystawienia oceny przewidywanej do dnia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzyma dwie lub więcej ocen bieżących niedostatecznych lub opuści powyżej  50 % zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu.
20.    Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z opinią publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej. 
21.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 30
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
1.    Oceny zachowania śródroczne i roczna wyrażone są według skali ocen określonej w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 
1)    wzorowe (wz);
2)    bardzo dobre (bdb);
3)    dobre (db);
4)    poprawne (pop);
5)    nieodpowiednie (ndp);
6)    naganne (ng).
2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i kryteriach oceniania zachowania oraz o skutkach otrzymania nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
3.    Zachowanie ucznia oceniane jest na koniec każdego trymestru oraz na koniec roku szkolnego.
4.    Trymestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w Regulaminie Ucznia. 
2)    postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;
3)    dbałość o dobre imię i tradycje szkoły;
4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)    okazywanie szacunku innym osobom;    
8)    przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
5.    Ocenę zachowania ustala wychowawca po konsultacji z nauczycielami i uczniami zgodnie z ustalonymi kryteriami. 
6.    Oceny naganne i nieodpowiednie mogą pociągać za sobą: zakaz udziału w niektórych imprezach ogólnoszkolnych (w tym w wycieczkach), wykonanie prac użyteczno-społecznych na rzecz szkoły lub klasy.
7.    Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub samorząd szkolny mogą wystąpić do wychowawcy o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zachowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
8.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Oceny z przedmiotów nie wpływają na ocenę zachowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczeń otrzyma ocenę naganną z zachowania dwa lata z rzędu. W takiej sytuacji uczeń nie jest promowany do klasy następnej.
9.    Frekwencję ucznia ocenia się według następujących zasad:
1) nieusprawiedliwione nieobecności oraz spóźnienia wpływają negatywnie na ocenę zachowania.;
2) za spóźnienie uznajemy pojawienie się ucznia po wyznaczonym terminie lekcji;
3) spóźnienie powyżej 15 minut wliczane jest do frekwencji jako jedna nieobecność nieusprawiedliwiona;
4) trzy spóźnienia do 15 minut wliczamy do frekwencji jako jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. ;
10.    Przy ocenianiu ucznia wychowawca bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych;
2) kulturę osobistą;
3) zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska.

§ 31
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.    Jeżeli Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
2.     O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 
1)    wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni nauki w sposób ciągły;
2)    spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu;
3.    Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, jeśli spełnia on następujące warunki:
1)    był obecny na wszystkich zapowiedzianych pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,
2)    wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione
4.    Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej i ustnej w terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. 
5.    Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu szkoły) informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
6.    Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7.    Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:
1)    imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
2)    termin tych czynności,
3)    zadania sprawdzające,
4)    wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,
5)    podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
Do protokołu załącza się pisemne prace i informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8.    Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających wraz z załącznikami dołącza się do dokumentacji przebiegu nauczania.
9.    Ocenę uzyskaną przez Ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 32
ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, z powodu braku podstaw do ustalenia trymestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wynikających z opuszczenia powyżej 50% przewidzianych planem zajęć.
2.    Egzamin klasyfikacyjny zostaje przyznany uczniowi, który ma usprawiedliwione nieobecności (choroba, leczenie szpitalne, inne wypadki losowe).
3.    Rada pedagogiczna może uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, przyznać prawo do egzaminu.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki; 
2)    spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
5.    Podanie o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni 
nie później niż dzień przed radą klasyfikacyjną.
6.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, poza przedmiotami: wychowanie fizyczne i informatyka, z których egzamin przeprowadza się w formie praktycznej.
7.    W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą: 
1)    nauczyciel danego przedmiotu 
2)    nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazany przez dyrektora, 
3)    dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji.
8.    Zadania na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami programowymi.
9.    Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie ze wzorem opracowanym w szkole.
10.    Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani za pośrednictwem wychowawcy klasy. 
11.    W przypadku nieklasyfikowania śródrocznego nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia uczniowi oceny śródrocznej w trybie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie umożliwiającym ustalenie rocznej tj. nie później niż w dniu poprzedzającym termin końcowej klasyfikacji w danym roku szkolnym.
12.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13.    Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  może zdawać egzamin poprawkowy.
14.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”.

§ 33
ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

1.    Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
2.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 
1)    dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 
2)    nauczyciel przedmiotu jako egzaminator, 
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
4.    Nauczyciel egzaminator w uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji (na własną prośbę lub prośbę ucznia). Na jego miejsce dyrektor powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej szkole lub z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
(np. choroba) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7.    Zadania na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel egzaminator z  podstawowych wymagań programowych. 
8.    Tematy na egzamin poprawkowy powinny zawierać wszystkie wymagania, tzn. powinny być tak opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny, tj. w skali od 1 do 6.
9.    Zadania na egzamin poprawkowy zatwierdza dyrektor szkoły.
9a. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;    
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy.
12.    Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

§ 33a
 ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  
2.Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać     komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:
1)    zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę;
2)    na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.
Termin, o którym mowa nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
7. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,
g) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

§ 33b
EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oraz informują o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 8
3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie później niż na 3 miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego.
4. Terminy przeprowadzania egzaminu:
1) termin główny- miesiąc kwiecień;
2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.
5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z  zakresu  historii  i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno- przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  i chemii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy i rozszerzony).
6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków nowożytnych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,  ukraiński,  włoski.
7. Uczeń , który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7 przystępuje do egzaminu na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym na wniosek swoich rodziców.
9.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia.
1) część pierwsza egzaminu gimnazjalnego oraz część druga egzaminu trwają po 150 minut,
2) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia na     poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
10. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej. Czas trwania danej części egzaminu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.

§ 33c
PROMOWANIE

1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
10. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli:
1)    w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne roczne  oceny klasyfikacyjne;
2)    przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III.
11. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
13.    Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
14.    Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 
ROZDZIAŁ   7
   NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY  SZKOŁY
§ 34

1.    W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy nie będący nauczycielami: ekonomiczno-administracyjni i obsługi.
2.    Pracą szkoły kieruje Dyrektor.
3.    Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkoły, może tworzyć dodatkowe   stanowiska kierownicze. 
4.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem programów nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym oraz  spoza podstawy programowej, właściwych dla programu nauczania Szkoły Myślenia Twórczego.  
5.    Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawców, którego zadaniem jest organizacja życia kulturalnego szkoły, tworzenie programu wychowawczego oraz profilaktycznego szkoły oraz wszelkich spraw dotyczących wychowania. Zespół omawia bieżące sprawy wychowawcze oraz planuje działania szkoły.
6.    Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. 

§ 35
1.    Nauczyciele mają prawo do:
1)    rzetelnej oceny bieżącej pracy przez Dyrektora Szkoły;
2)    odwołania się od dokonanej oceny i  wnioskowania  o ocenę ponowną;
3)    wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Pracy
4)    opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania;
5)    wyboru programu i podręczników, po akceptacji rady pedagogicznej;
6)    decydowania o metodach kształcenia i stosowanych środkach dydaktycznych;
7)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek;
8)    uzyskania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
9)    wyróżnień oraz nagród wynikających z regulaminu pracy.
2.    Nauczyciel jest zobowiązywany do wykonywania wszystkich poleceń wydanych przez Dyrektora Szkoły związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i zadań opiekuńczych.
3.    Obowiązkiem nauczyciela jest:
1)    realizacja programów nauczania i wychowania w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej woli i wiedzy, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy liceum;
2)    zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym mu uczniom na zajęciach organizowanych   w szkole i poza jej terenem.
3)    kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia;
4)    dostosowanie treści i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
5)    współpraca z zespołem nauczycielskim w celu wyboru programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
6)    zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami PPP uczniów oraz dostosowanie materiału i wymagań do wytycznych poradni;
7)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
8)    bezstronne i obiektywne ocenianie ucznia, zgodnie z rozporządzeniem MEN 
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu;
9)    udzielanie informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej;
10)    udzielanie pomocy uczniom i rodzicom w przezwyciężaniu niepowodzeń  
w     oparciu  o rozpoznanie potrzeb ucznia;
11)    dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny oraz wygląd estetyczny szkoły i jej otoczenia
12)    systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
13)    rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez dokonywanie wpisów 
w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć zespołów międzyoddziałowych.
4.    Nauczyciel zobowiązany jest:
1)    respektować prawa ucznia;
2)    natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
3)    zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;
4)    niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

§ 36
1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2.    Obowiązkiem wychowawcy jest:
1)    organizowanie życia klasy, inspirowanie i wspomaganie działań uczniów;
2)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów klasowych;
3)    otoczenie indywidualną opieką wychowanków;
4)    współpraca z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale;
5)    stała współpraca z rodzicami na różnych polach umożliwiająca pełniejszą realizację procesu wychowawczego;
6)    wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
7)    prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego swojej klasy;

§ 37
1.    Zadaniem pracowników administracyjno-biurowych i  obsługi szkoły jest zapewnienie szkole warunków do realizacji jej zadań statutowych.
2.    Zakresy zadań i obowiązków tych pracowników określa Dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ   8
UCZNIOWIE  I   RODZICE
§ 38
1.    Uczniowie gimnazjum mają prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i rozwijania się zgodnie 
z programem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
3)    sprawiedliwej i obiektywnej oceny, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz Wewnątrzszkolnego Oceniania;
4)    ochrony i poszanowania własnej godności zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka; 
5)    rozwijania pasji, zainteresowań i talentów  oraz  uzyskiwania w tym zakresie pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
6)    uczestnictwa w pracach samorządu szkolnego;
7)    pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych;
8)    organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego nauczania;
9)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora;
11)    korzystania z pomocy stypendialnej w formie zniżki czesnego 
z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły;
12)    składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa;
13)    dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
14)    ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych), o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;
15)    równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
2.    Uczniowie szkoły mają obowiązek:
1)    rzetelnie kształcić się zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym szkoły;  
2)    doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów 
3)    reprezentowania postawy godnej ucznia Szkoły Myślenia Twórczego  
w oparciu o zasady  zapisane w Szkolnym Dekalogu Ucznia, który znajduje się w osobnym dokumencie; 
4)    szanować i współtworzyć tradycję szkoły;
5)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych szkolnych 
i pozaszkolnych, wychowawczych oraz  w życiu szkoły;
6)    postępować godnie i uczciwie w każdej sytuacji, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
7)    dbać  o piękno mowy ojczystej;
8)    mieć poczucie odpowiedzialności  za życie i zdrowie własne i innych, w tym unikać ulegania wszelkim nałogom 
9)    dbać o ład, porządek oraz wyposażenie szkoły;  
10)    dbać o schludny wygląd i ubiór na zajęciach szkolnych, a w uroczystościach  szkolnych uczestniczyć w stroju galowym (biało-czarnym lub biało-granatowym);
11)    stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
12)    w terminie do  dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.

§ 38a
TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

1.    Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do         wychowawcy oddziału.
2.    Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
3.    Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za     pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4.    Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5.    Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.
6.    Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
7.     Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8.    Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
9.    Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10.    Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
11.     Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.

§ 39
1.    Rodzice mają prawo do:
1)    spotkań indywidualnych z nauczycielami, wychowawcami i Dyrektorem  szkoły  w  ustalonych  terminach oraz w razie indywidualnej potrzeby;
2)    zgłaszania wniosków dotyczących organizacji i pracy szkoły do Dyrektora 
lub Stowarzyszenia Oświatowego;
3)    uzyskania informacji o realizowanych programach nauczania i wymaganiach edukacyjnych z nich wynikających, zgodnie z rozporządzeniem MEN 
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; 
4)    uzyskiwania ze strony szkoły poradnictwa i pomocy pedagogiczno-psychologicznej  dla dziecka;
5)    uczestnictwa w pozalekcyjnych i pozaszkolnych działaniach szkoły
2.    Rodzice są zobowiązani do:
1)    akceptacji postanowień Statutu szkoły;
2)    dostosowanie się do regulaminów szkolnych;
3)    podpisania zobowiązania płatniczego na każdy rok szkolny;
4)    uiszczenia opłaty  wpisowej;
5)    aktywnego współdziałania ze szkołą w jej pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6)    współpracy z wychowawcą i Dyrektorem szkoły w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej  dla dziecka.

§ 40
1.    Uczniowie, ich  rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  szkoły tworzą społeczność szkolną dbającą o dobre imię i atmosferę szkoły.
2.    Dobro  ucznia  jest  wartością  nadrzędną dla wszystkich pracowników szkoły.
3.    Szkoła widzi w rodzicach rzeczników interesów rodziny, respektuje władzę rodzicielską i prawo rodziców do współkształtowania życia  szkoły.
4.    Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako proces twórczy.
5.    Szkoła  dąży  do  tego, by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe  i moralne.

ROZDZIAŁ   9
NAGRODY  I  KARY   STOSOWANE  WOBEC  UCZNIÓW

§ 41
1.    W pracy szkoły stosuje się nagrody i kary.
2.    Decyzję o nich podejmuje Dyrektor szkoły  samodzielnie bądź na wniosek członków Rady Pedagogicznej lub samorządu szkolnego.

§ 42
1.    Uczeń może być nagradzany za:
1)    dobrą naukę;
2)    wzorową postawę uczniowską;
3)    aktywność w życiu szkoły;
4)    twórczą pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
5)    wybitne osiągnięcia.
2.  Uczeń  może być ukarany  za:
1)    nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły; 
2)    nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych;  
3)    agresywne zachowanie bądź stosowanie przemocy;
4)    używanie bądź udostępnianie innym narkotyków na terenie Szkoły;
5)    spożywanie alkoholu bądź pozostawanie pod wpływem alkoholu na terenie   szkoły lub w innych miejscach, gdzie odbywają się zajęcia szkolne.
3.    Uczeń  może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
1)    nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwającej dłużej niż 30 dni;
2)    ciągłego łamania dyscypliny uczniowskiej wynikającej z praw i obowiązków ucznia, gdy nie następuje poprawa zachowania ucznia, a stosowane metody oddziaływań wychowawczych zostały wyczerpane i nie przynoszą pozytywnych skutków;
3)    nie wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec szkoły.

§ 43
1.    W szkole stosuje się następujące rodzaje nagród:
1)    pochwała przez wychowawcę klasy;
2)    pochwała przez Dyrektora szkoły na sejmiku szkolnym;
3)    dyplomy uznania;
4)    nagrody rzeczowe;
5)    zniżki czesnego;
6)    wyróżnienia;
7)    wystąpienie o przyznanie stypendium.
 
§ 44
1.    W szkole stosuje się następujące rodzaje kar:
1)    upomnienie;
2)    uwaga w dzienniku elektronicznym;
3)    rozmowa z wychowawcą;
4)    rozmowa z pedagogiem;
5)    rozmowa z dyrektorem;
6)    nagana ustna;
7)    kontrakt;
8)    nagana z wpisaniem do akt;
9)    skreślenie z listy uczniów.
2.    W przypadku zastosowania kar wymienionych w Art.44, ust.1 powiadamia się pisemnie rodziców lub opiekunów ucznia.
3.    W przypadku zastosowania kar wymienionych w Art.44, ust.1 przysługuje prawo odwołania się od kary.
1)    odwołanie mogą złożyć: uczeń, rodzice lub opiekunowie lub samorząd szkolny;
2)    odwołanie powinno być złożone na piśmie w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia powiadomienia o karze;
3)    odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły;
4)    Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  podejmuje ponowną  decyzję w terminie 2 tygodni;
5)    w sprawach spornych prawo podjęcia ostatecznej decyzji przysługuje organowi prowadzącemu.
4.   Od  decyzji o skreśleniu  ucznia  z listy  przysługuje odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

ROZDZIAŁ   10
ZASADY  REKRUTACJI
§45

1.    Przyjęcie dziecka do szkoły rozpatrywane jest podczas postępowania kwalifikacyjnego.
2.    Szkolne postępowanie kwalifikacyjne  obejmuje:
1)    przedstawienie rodzicom i kandydatowi idei „Szkoły Myślenia Twórczego”, głównych punktów Statutu Szkoły, treści Umowy o Naukę  oraz warunków płatności;
2)    rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem; 
3)    warsztaty  z  pedagogiki  myślenia  twórczego z kandydatem.
3.    Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
4.    W przypadku przejścia ucznia z innej szkoły dyrektor wraz z uczniem opracowuje program wyrównywania różnic programowych, nad realizacją którego czuwa wychowawca ucznia.

ROZDZIAŁ   11
ZASADY  FINANSOWANIA
§46

1.     Liceum jest finansowane z:
1)    wpłat  wpisowego w wysokości ustalonej przez Radę Szkoły na dany rok szkolny;
2)    wpłat czesnego w wysokości ustalonej przez Radę Szkoły zgodnie z Umową  
o Naukę 
3)    ustawowej dotacji budżetowej;
4)    darowizn na cele statutowe;
5)    prowadzonej przez  Stowarzyszenie Oświatowe działalności gospodarczej 
i oświatowej;
2.    Stowarzyszenie Oświatowe prowadzące liceum ma prawo do przyznawania stypendiów naukowych oraz ulg finansowych.

ROZDZIAŁ   12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47

Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści w otoku: Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia twórczego” w  Zielonej Górze

§ 48

1.    Zmiany w statucie liceum należą do kompetencji Stowarzyszenia Oświatowego.
2.    Zmiany w Statucie opiniuje Rada Pedagogiczna.
3.    Zmiany w Statucie mogą być dokonane na wniosek Rady Pedagogicznej.  

§ 49

1.    Stowarzyszenie Oświatowe może  zlikwidować szkołę, a o zamiarze i przyczynach likwidacji jest zobowiązane zawiadomić rodziców uczniów oraz Urząd Miasta 
i Lubuskiego Kuratora Oświaty co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji. 
2.    Likwidacja szkoły może nastąpić z końcem roku szkolnego.
3.    Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu

§ 50
Statut wchodzi w życie z dniem 28.08.2016 r.
 

Aktualności

Kontakt

  • Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia Twórczego" i Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
    ul. Sowińskiego 27
    65-419 Zielona Góra
  • (+68) 324 28 66
    501 607 647

Galeria zdjęć