• Dokumenty szkoły

     • Procedury bezpieczeństwa - COVID19

     • Procedury bezpieczeństwa na terenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

      „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

      w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną

       

                                                            PODSTAWA PRAWNA                


      1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
      2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
      3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
      5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
      6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
      8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      § 1

      ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM W TRYBIE TRADYCYJNYM

       

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, jeżeli w jego domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

      3. Każda osoba dorosła oraz uczniowie wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w głównym hallu.

      4. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem na bazie spirytusu 60%.

      5. Odpowiedni pracownik szkoły codziennie prowadzi prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet oraz wszelkich powierzchni dotykowych.

      6. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

      7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

      8. Każda klasa pracuje w jednej sali. Dopuszcza się przemieszczanie się po budynku szkoły w przypadku zajęć w podgrupach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

      9. W szkole wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa - zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

      10. Z sal dydaktycznych usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

      11. Uczniowie używają tylko swoich przyborów oraz podręczników.

      12. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      13. Obowiązkiem nauczycieli jest regularne wietrzenie sal w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie lekcji.

      14. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie podczas przerw powinni opuszczać budynek szkoły.

      15. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.

      16. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie powinni zachować dystans w kontaktach z innymi członkami społeczności szkolnej co najmniej 1,5 m.

      17. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

      18. Rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.

      19. Rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników szkoły z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

       

      § 2

      ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA OBSZARZE POWIATU ZIELONA GÓRA

       

      1. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia - dającej możliwość zawieszenia zajęć w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

      2. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

      3. Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) również w przypadku uzasadnionej konieczności.

      4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 1 oraz 2 wymaga uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego w Zielonej Górze i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

      5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

       

       

      § 3

      POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

      1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 18).

      2. Z uczniem pozostaje pracownik, utrzymując min. 2 m odległości od niego.
      3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
      4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną.

      5. Rodzic ucznia po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

      6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany dezynfekcji.
      7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zakażenie uczeń.
      8. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      11. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.
      12. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      13. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do szkoły do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego w sytuacji kiedy:

      a)         umieszczono dziecko w izolatorium, wezwano rodziców/służby medyczne w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,

      b)        szkoła została poinformowana przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno- epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze

      14. Przy zakażeniu większej, nieokreślonej, a potwierdzonej liczby uczniów, po akceptacji stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego, dyrektor podejmuje decyzję o przejściu szkoły na nauczanie zdalne.

       

      § 4

      POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

      1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy.

      2. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.

      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, jest poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami.

      4. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym.

      5. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      § 5

      DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

      1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

      1. przypominać uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole;

      2. przypominać uczniom, o zasadach higieny;

      3. wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,

      4. zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,

      5. przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,

      6. unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

      2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

       

       

      § 6

      OBOWIĄZKI RODZICÓW

      1. Rodzice dbają, by do szkoły uczęszczały jedynie zdrowe dzieci.

      2. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

      3. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.

      4. Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.

      5. Rodzice/opiekunowie przebywający w szkole respektują zarządzenia, polecenia dyrektora.

      6. Rodzice starają się w miarę możliwości wykorzystywać  zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

      7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.

      8. W celu ochrony danych osobowych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły lub Sekretarzowi szkoły.

      9. W czasie nadzoru epidemicznego, kwarantanny, lub leczenia i diagnostyki medycznej dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

       

      § 7

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       

      1. Procedury są zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

      2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora i obowiązują do czasu ich odwołania.