Nawigacja

 • Procedury bezpieczeństwa

  Procedury bezpieczeństwa na terenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

  „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

  w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną

   

  PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

  6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

  8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  § 1

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM  W TRYBIE TRADYCYJNYM

   1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/pracownik:

  a) który jest zdrowy, bez objawów chorobowych, przez które rozumie się:

  • gorączkę (temperatura równa/wyższa 38ºC) lub stan podgorączkowy (temperatura pomiędzy 37,2ºC a 37,9ºC 

  • objawy przeziębieniowe (suchość w nosie i gardle, ból gardła, chrypka, katar),

  • kaszel,

  • ból głowy,

  • ból mięśni,

  • ogólne zmęczenie, uczucie wyczerpania,

  • biegunkę,

  • zapalenie spojówek,

  • utrata węchu lub smaku,

  • trudności w oddychaniu lub duszności,

  • wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp,

  • ból lub ucisk w klatce piersiowej,

  b)  który nie przebywa na kwarantannie lub nie pozostaje w izolacji celem leczenia w warunkach domowych bądź nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,

  c)  którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub nie pozostają w izolacji celem leczenia w warunkach domowych bądź nie są objęci nadzorem epidemiologicznym.

  3. Każda osoba dorosła oraz uczniowie wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w głównym hallu.

  4. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem, który posiada odpowiedni atest w kierunku zwalczania wirusów, bądź jest wytworzony na bazie co najmniej 60% roztworu alkoholu etylowego.

  5. Każda osoba dorosła oraz uczniowie obowiązkowo muszą dezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w głównym hallu:

  a) bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły,

  b) bezpośrednio przed wejściem do sali lekcyjnej (np.: po wizycie w toalecie w trakcie lekcji lub przerwy),

  6. Wyznaczony pracownik szkoły odpowiedzialny za utrzymanie czystości codziennie po zamknięciu szkoły prowadzi prace porządkowe oraz dezynfekcję, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet oraz wszelkich powierzchni dotykowych.

  7. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

  8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

  9.  Każda klasa pracuje w jednej sali. Dopuszcza się przemieszczanie się po budynku szkoły w przypadku zajęć w podgrupach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

  10. W szkole wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich pomieszczeniach, w których nie jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m.

  11. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz osób przychodzących z zewnątrz (np.: rodziców, listonoszy, kurierów, interesantów).

  12. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, rękawice) należy wyrzucać do oznaczonego pojemnika.

  13. Z sal dydaktycznych usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

  14. Uczniowie używają tylko swoich przyborów oraz podręczników.

  15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

  16. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  17. Obowiązkiem nauczycieli jest regularne wietrzenie sal w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie lekcji.

  18. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie podczas przerw powinni opuszczać budynek szkoły.

  19. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.

  20. Podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły. 

  21. Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie szatni i tym samym zezwala się uczniom na posiadanie okrycia wierzchniego w salach lekcyjnych oraz na zakładanie okrycia wierzchniego podczas wietrzenia sal lekcyjnych w trakcie lekcji bądź przerwy.  

  22. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie powinni zachować dystans w kontaktach z innymi członkami społeczności szkolnej co najmniej 1,5 m.

  23. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

  24. Rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.

  25. Rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników szkoły z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

   

  § 2

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA OBSZARZE POWIATU ZIELONA GÓRA

   1. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia - dającej możliwość zawieszenia zajęć w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).

  2. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

  3. Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) również w przypadku uzasadnionej konieczności.

  4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 1 oraz 2 wymaga uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego w Zielonej Górze i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

   

  § 3

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

  1. Uczeń, u którego zaobserwuje się objawy chorobowe wymienione w § 1. pkt 1 lub stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem, zostaje bezzwłocznie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 18).

  2. Uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, utrzymując min. 2 m odległości od niego. Uczeń oraz opiekun muszą założyć maseczki - co najmniej jednorazowe trójwarstwowe (medyczne/chirurgiczne) lub klasy ffp2, ffp3.  

  3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

  4. Rodzic ucznia po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

  5. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną oraz Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego.

  6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

  7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany dezynfekcji.

  8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zakażenie uczeń.

  9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

  10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.

  11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  12. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do szkoły do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego w sytuacji kiedy:

  a) umieszczono dziecko w izolatorium, wezwano rodziców/służby medyczne w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,

  b) szkoła została poinformowana przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno- epidemiologiczne w rodzinie lub miejscu pracy rodziców decyzji o nadzorze sanitarno epidemiologicznym. 

   

  § 4

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

  1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe wymienione w §1 pkt 1 niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, a następnie dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik podejmuje następujące działania:

  a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

  b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem (ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym) i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

  2. Dyrektor do czasu ustalenia stanu zdrowia odsuwa pracownika od pracy,

  3. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym (o ile pozwala na to jego stan zdrowia), a jeżeli jest taka konieczność wzywana jest wskazana przez pracownika osoba bliska.. 

  4. Pracownik o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

  6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i oraz Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego o zaistniałej sytuacji.

  7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

   

  § 5

  DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

  1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

  a) przypominać uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole;

  b) przypominać uczniom, o zasadach higieny;

  c) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,

  d) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,

  e) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,

  f) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

  2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

    

  § 6

  OBOWIĄZKI RODZICÓW

  1. Rodzice dbają, by do szkoły uczęszczały jedynie zdrowe dzieci.

  2. Przed rozpoczęciem nauki w roku szkolnym uczniowie przynoszą wypełnione ankiety o aktualnym stanie zdrowia oraz ewentualnym kontakcie z osobami zarażonymi.

  2.  Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

  3. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.

  4.  Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.

  5. Rodzice/opiekunowie przebywający w szkole respektują zarządzenia, polecenia dyrektora.

  6. Rodzice starają się w miarę możliwości wykorzystywać  zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

  7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.

  8.  W celu ochrony danych osobowych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły lub Sekretarzowi szkoły.

  9.  W czasie nadzoru epidemicznego, kwarantanny, lub leczenia i diagnostyki medycznej dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

   

  § 7

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Procedury są zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

  2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora i obowiązują do czasu ich odwołania.

    

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Serdecznie zapraszamy 1 września na inaugurację roku szkolnego 2020/2021.

  Klasy ponadgimnazjalne - godzina 10.00.

  Klasy ponadpodstawowe - godzina 11.00.

  UWAGA

  Przypominamy, że:

  - do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

  - wchodząc do szkoły wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą;

  - po wejściu do budynku odkażamy dłonie.

 • Świadectwa dojrzałości

  Kochani absolwenci!

  Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości odebrać będzie można 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00

  Przypominamy, że:

  - po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

  - wchodząc do szkoły absolwenci muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą (w przypadku osób, które nie mogą ze względów zdrowotnych nosić maseczek);

  - po wejściu do budynku odkażamy dłonie;

  - do sekretariatu wchodzimy pojedynczo.

 • LISTA PODRĘCZNIKÓW

  LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   

  LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl 1,  wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA - Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

  FIZYKA - Odkryć fizykę 1, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus, wyd. Lektor Klett

   

  KLASA DRUGA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl.2, wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 2,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia 2, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA - Biologia na czasie 2, wyd. Nowa Era

  FIZYKA - Odkryć fizykę 2, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 2, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 2, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus 2, wyd. Lektor Klett

   

  LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

   

  KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

   

  Przedmiot uzupełniający:

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - Historia i Społeczeństwo, wyd. Nowa Era

   

  Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  BIOLOGIA - Biologia na czasie część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

   

  KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI - Ponad słowami 3, poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

   

  Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  BIOLOGIA - Biologia na czasie część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 i 3 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

  HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

 • TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Zapraszamy

  W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.

  Oto linki do naboru elektronicznego:

  - Klasa humanistyczna dla absolwentów szkoły podstawowej

  - Klasa przyrodnicza dla absolwentów szkoły podstawowej

  Obawiasz się się, że czesne przerasta możliwości twojej rodziny?

  Koniecznie zadzwoń!

  Stosujemy PREFERENCYJNE ZNIŻKI dla młodych sportowców, uczniów szkół muzycznych oraz młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. 

  Kontakt telefoniczny: 68 324 28 66 lub 501 607 647

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • Matury 2020

  Szanowni Państwo oraz drodzy absolwenci

  wszystkie egzaminy zewnętrzne odbywać się będą według procedur opartych o wskazania CKE, MEN oraz GIS. 

   

  TERMINY:

  Język polski (poziom podstawowy) - 8 czerwca, poniedziałek 9.00

  Język polski (p. rozszerzony) - 8 czerwca, poniedziałek 14.00

  Matematyka (poziom podstawowy) - 9 czerwca, wtorek 9.00

  Język angielski (poziom podstawowy) - 10 czerwca, środa 9.00

  Język angielski (p. rozszerzony) - 10 czerwca, środa 14.00

  Matematyka (p. rozszerzony) - 15 czerwca, poniedziałek 9.00

  Biologia (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 9.00

  Wiedza o społeczeństwie (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 14.00

  Język niemiecki (poziom podstawowy) - 18 czerwca, czwartek 9.00

  Język niemiecki (p. rozszerzony) – 18 czerwca, czerwca 14.00

  Geografia (p. rozszerzony) - 19 czerwca, piątek 9.00

  Fizyka (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 9.00

  Historia (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 14.00

 • SZKOŁA ZAMKNIĘTA

  Szanowni Państwo

  Do końca roku szkolnego szkoła będzie czynna nieregularnie.

  Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 501 607 647

   

   

   

  Regulamin

  monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce w przypadku  realizowania kształcenia na odległość

   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493,492)

   

  1. W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego.

   

  2. Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” organizują lekcje zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

   

  3. Realizacja podstawy programowej podczas kształcenia zdalnego odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym w panelu lekcyjnym oraz za pomocą narzędzia „godziny dodatkowe nauczyciela”.

   

  4. Przez cały czas trwania kształcenia zdalnego frekwencja wszystkich uczniów odnotowywana jest w dzienniku jako „kwarantanna” (skrót „KW”).

   

  5. Nauczyciel  przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma zaplanowane w dotychczasowym planie.

   

  6. Organizując zajęcia nauczyciel przestrzega następujących zasad:

  - przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,

  - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas,

  - proponuje kształcenie zróżnicowane,

  - bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki swojego przedmiotu,

  - bierze pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem i redukuje treści  nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych, a jeżeli istnieje taka  konieczność dokonuje  modyfikacji  przyjętego  programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

  - przygotowując  lekcje, wykorzystuj polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne  wydawnictw  wybranych  podręczników  i  inne  przydatne w realizacji podstawy programowej z wykluczeniem rozwiązań płatnych.

   

  7. Kształcenie zdalne realizowane jest głównie z wykorzystaniem:

  a) dziennika elektronicznego;

  b) platformy Google Suite;

  c) poczty elektronicznej;

  d) sieciowych aplikacji służących do badania wiedzy użytkowników.

   

  8. W ramach kształcenia zdalnego uczniowie biorą również udział w zajęciach on-line według przygotowanego na ten czas grafiku przekazanego rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem aplikacji połączeń wideo.

   

  9. Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Szkoły oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału. Poprawa oceny musi odbyć się w formie dostosowanej do kształcenia zdalnego.

   

  10. W ramach kształcenia zdalnego stosuje się przede wszystkim następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

  a) zadanie domowe;

  b) karta pracy;

  c) test;

  d) odpowiedź ustna.

   

  11. Informowanie uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.

   

  12. W ramach kształcenia na odległość wszelkie zadania uczeń zobowiązany jest wykonać własnoręcznie i przekazać nauczycielowi w formie elektronicznej (skan, zdjęcie).

   

  13. W  trakcie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  egzaminy  klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna oraz wykluczona jest niesamodzielna praca. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbył.

   

  14. Wszelkie działania w ramach kształcenia na odległość muszą być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

   

   

 • Studniówka 2020

 • Szlachetna paczka

  Po raz kolejny udało się! Cudownie jest pomagać!

 • Szkolna Wigilia

 • Wycieczka do Poznania

  Szkolna wyprawa na balet "Dziadek do orzechów". (15.12.2019 r.)

 • Noc filmów i gier

  Od lat noce filmów i gier cieszą się niesłabnącą popularnością. Na stołach tym razem wylądowały: Tajniacy, Dixit, Avalon, Terraformacja Marsa, Brzdęk - nie drażnij smoka, Talizman i Zombicide - Czarna Plaga

 • Halloween

  W tym roku szukaliśmy źródeł Halloween. Rzymskie święto na cześć Pomony stało się pretekstem do pięknego przedstawienia według scenariusza Zosi Ścigaj i Szczepana Sobkowiaka. Było wspaniale!

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej w "Szkole Myślenia Twórczego" to zawsze zaskakujące i niezwykłe wydarzenie. W tym roku w programie znalazły się:

  - Roast dyrektora (przysmażany był przez Hulka, Vadera, Slasha oraz własna żonę...);

  - Twórczy Turniej pomiędzy uczniami i nauczycielami;

  - Wręczenie nagród "Dariuszy" dla najlepszych nauczycieli;

  - Projekcja uczniowskich filmów powstałych na obozie adaptacyjnym.

  Było absolutnie niezwykle!

 • Obóz adaptacyjny 2019

  W pierwszych dniach października odbył się tradycyjny obóz adaptacyjny. Działo się dużo: piesze wycieczki, wizyta w bunkrach, kilkudniowy Wielki Twórczy Turniej, nocne granie w gry planszowe, ognisko i śpiewy. Żal było wracać...

 • Pola Nadziei

  28 września po raz kolejny nasi uczniowie pod okiem Pani Mireli wzięli udział w sadzeniu żonkili w ramach akcji "Pola nadziei".

 • Rekord Polski Rap Freestyle - Rademenez VS 12 H

  27 września 2019 r. abolwent naszej szkoły - Rademenez - pobił rekord Polski! Mocno trzymaliśmy kciuki, wspieraliśmy z publiczności, a nasi uczniowie kilkukrotnie trafiali na scenę. Duma!

 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

  20 września nasi uczniowie wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Dobiegają końca najbardziej pracowite wakacje od wielu lat. Liczne zmiany wynikające z reformy edukacji, nowy dziennik elektroniczny, remonty, a w tle nieustająca walka o możliwość postawienia nowego ogrodzenia.Mimo wszystko jesteśmy w pełni gotowi i z radością wypatrujemy pierwszych dni września!!!

  Zapraszamy wszystkich na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w poniedziałek (02 września) o godzinie 11.00

 • LISTA PODRĘCZNIKÓW

  LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   

  LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka i przykłady jej zastosowań, wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA

  Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA

  To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA

  Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

  FIZYKA

  Odkryć fizykę 1

  HISTORIA

  Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI

  My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI

  Komplett plus, wyd. Lektor Klett

   

  LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  HISTORIA

  Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podst. Wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA

  Biologia na czasie. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA

  Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

  FIZYKA

  Fizyka zakres podst. seria Odkrywamy na nowo, Wyd. Operon

  CHEMIA

  To jest chemia. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  WOS seria Odkrywamy na nowo Wyd. Operon

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 1, Wyd. Lektorklett

   

  KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

  Historia i Społeczeństwo, wyd. Operon

  PRZYRODA

  Przyroda Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

   

  KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI

  Ponad słowami  3 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

Aktualności

Kontakt

 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
  ul. Sowińskiego 27
  65-419 Zielona Góra
 • (+68) 324 28 66
  501 607 647

Galeria zdjęć