Nawigacja

 • Świadectwa dojrzałości

  Kochani absolwenci!

  Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości odebrać będzie można 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00

  Przypominamy, że:

  - po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną;

  - wchodząc do szkoły absolwenci muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą (w przypadku osób, które nie mogą ze względów zdrowotnych nosić maseczek);

  - po wejściu do budynku odkażamy dłonie;

  - do sekretariatu wchodzimy pojedynczo.

 • LISTA PODRĘCZNIKÓW

  LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   

  LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl 1,  wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA - Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

  FIZYKA - Odkryć fizykę 1, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus, wyd. Lektor Klett

   

  KLASA DRUGA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka i przykłady jej zastosowań kl.2, wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 2,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia 2, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA - Biologia na czasie 2, wyd. Nowa Era

  FIZYKA - Odkryć fizykę 2, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - W centrum uwagi 2, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI - My Perspectives 2, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI - Komplett plus 2, wyd. Lektor Klett

   

  LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

   

  KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI - Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

   

  Przedmiot uzupełniający:

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - Historia i Społeczeństwo, wyd. Nowa Era

   

  Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  BIOLOGIA - Biologia na czasie część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

  GEOGRAFIA - Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

   

  KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI - Ponad słowami 3, poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI - Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI - Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

   

  Podręczniki do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  BIOLOGIA - Biologia na czasie część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  CHEMIA - To jest chemia część 2 i 3, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA - Matematyka w otaczającym nas świecie 2 i 3 zakres rozszerzony, Wyd. Podkowa

  HISTORIA - Zrozumieć przeszłość część 1, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

 • TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Zapraszamy

  W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.

  Oto linki do naboru elektronicznego:

  - Klasa humanistyczna dla absolwentów szkoły podstawowej

  - Klasa przyrodnicza dla absolwentów szkoły podstawowej

  Obawiasz się się, że czesne przerasta możliwości twojej rodziny?

  Koniecznie zadzwoń!

  Stosujemy PREFERENCYJNE ZNIŻKI dla młodych sportowców, uczniów szkół muzycznych oraz młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. 

  Kontakt telefoniczny: 68 324 28 66 lub 501 607 647

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • Matury 2020

  Szanowni Państwo oraz drodzy absolwenci

  wszystkie egzaminy zewnętrzne odbywać się będą według procedur opartych o wskazania CKE, MEN oraz GIS. 

   

  TERMINY:

  Język polski (poziom podstawowy) - 8 czerwca, poniedziałek 9.00

  Język polski (p. rozszerzony) - 8 czerwca, poniedziałek 14.00

  Matematyka (poziom podstawowy) - 9 czerwca, wtorek 9.00

  Język angielski (poziom podstawowy) - 10 czerwca, środa 9.00

  Język angielski (p. rozszerzony) - 10 czerwca, środa 14.00

  Matematyka (p. rozszerzony) - 15 czerwca, poniedziałek 9.00

  Biologia (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 9.00

  Wiedza o społeczeństwie (p. rozszerzony) - 16 czerwca, wtorek 14.00

  Język niemiecki (poziom podstawowy) - 18 czerwca, czwartek 9.00

  Język niemiecki (p. rozszerzony) – 18 czerwca, czerwca 14.00

  Geografia (p. rozszerzony) - 19 czerwca, piątek 9.00

  Fizyka (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 9.00

  Historia (p. rozszerzony) - 24 czerwca, środa 14.00

 • SZKOŁA ZAMKNIĘTA

  Szanowni Państwo

  Do końca roku szkolnego szkoła będzie czynna nieregularnie.

  Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 501 607 647

   

   

   

  Regulamin

  monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce w przypadku  realizowania kształcenia na odległość

   

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493,492)

   

  1. W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego.

   

  2. Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” organizują lekcje zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

   

  3. Realizacja podstawy programowej podczas kształcenia zdalnego odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym w panelu lekcyjnym oraz za pomocą narzędzia „godziny dodatkowe nauczyciela”.

   

  4. Przez cały czas trwania kształcenia zdalnego frekwencja wszystkich uczniów odnotowywana jest w dzienniku jako „kwarantanna” (skrót „KW”).

   

  5. Nauczyciel  przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma zaplanowane w dotychczasowym planie.

   

  6. Organizując zajęcia nauczyciel przestrzega następujących zasad:

  - przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,

  - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas,

  - proponuje kształcenie zróżnicowane,

  - bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki swojego przedmiotu,

  - bierze pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem i redukuje treści  nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych, a jeżeli istnieje taka  konieczność dokonuje  modyfikacji  przyjętego  programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

  - przygotowując  lekcje, wykorzystuj polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne  wydawnictw  wybranych  podręczników  i  inne  przydatne w realizacji podstawy programowej z wykluczeniem rozwiązań płatnych.

   

  7. Kształcenie zdalne realizowane jest głównie z wykorzystaniem:

  a) dziennika elektronicznego;

  b) platformy Google Suite;

  c) poczty elektronicznej;

  d) sieciowych aplikacji służących do badania wiedzy użytkowników.

   

  8. W ramach kształcenia zdalnego uczniowie biorą również udział w zajęciach on-line według przygotowanego na ten czas grafiku przekazanego rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem aplikacji połączeń wideo.

   

  9. Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Szkoły oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału. Poprawa oceny musi odbyć się w formie dostosowanej do kształcenia zdalnego.

   

  10. W ramach kształcenia zdalnego stosuje się przede wszystkim następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

  a) zadanie domowe;

  b) karta pracy;

  c) test;

  d) odpowiedź ustna.

   

  11. Informowanie uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.

   

  12. W ramach kształcenia na odległość wszelkie zadania uczeń zobowiązany jest wykonać własnoręcznie i przekazać nauczycielowi w formie elektronicznej (skan, zdjęcie).

   

  13. W  trakcie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  egzaminy  klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna oraz wykluczona jest niesamodzielna praca. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbył.

   

  14. Wszelkie działania w ramach kształcenia na odległość muszą być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

   

   

 • Studniówka 2020

 • Szlachetna paczka

  Po raz kolejny udało się! Cudownie jest pomagać!

 • Szkolna Wigilia

 • Wycieczka do Poznania

  Szkolna wyprawa na balet "Dziadek do orzechów". (15.12.2019 r.)

 • Noc filmów i gier

  Od lat noce filmów i gier cieszą się niesłabnącą popularnością. Na stołach tym razem wylądowały: Tajniacy, Dixit, Avalon, Terraformacja Marsa, Brzdęk - nie drażnij smoka, Talizman i Zombicide - Czarna Plaga

 • Halloween

  W tym roku szukaliśmy źródeł Halloween. Rzymskie święto na cześć Pomony stało się pretekstem do pięknego przedstawienia według scenariusza Zosi Ścigaj i Szczepana Sobkowiaka. Było wspaniale!

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej w "Szkole Myślenia Twórczego" to zawsze zaskakujące i niezwykłe wydarzenie. W tym roku w programie znalazły się:

  - Roast dyrektora (przysmażany był przez Hulka, Vadera, Slasha oraz własna żonę...);

  - Twórczy Turniej pomiędzy uczniami i nauczycielami;

  - Wręczenie nagród "Dariuszy" dla najlepszych nauczycieli;

  - Projekcja uczniowskich filmów powstałych na obozie adaptacyjnym.

  Było absolutnie niezwykle!

 • Obóz adaptacyjny 2019

  W pierwszych dniach października odbył się tradycyjny obóz adaptacyjny. Działo się dużo: piesze wycieczki, wizyta w bunkrach, kilkudniowy Wielki Twórczy Turniej, nocne granie w gry planszowe, ognisko i śpiewy. Żal było wracać...

 • Pola Nadziei

  28 września po raz kolejny nasi uczniowie pod okiem Pani Mireli wzięli udział w sadzeniu żonkili w ramach akcji "Pola nadziei".

 • Rekord Polski Rap Freestyle - Rademenez VS 12 H

  27 września 2019 r. abolwent naszej szkoły - Rademenez - pobił rekord Polski! Mocno trzymaliśmy kciuki, wspieraliśmy z publiczności, a nasi uczniowie kilkukrotnie trafiali na scenę. Duma!

 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

  20 września nasi uczniowie wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Dobiegają końca najbardziej pracowite wakacje od wielu lat. Liczne zmiany wynikające z reformy edukacji, nowy dziennik elektroniczny, remonty, a w tle nieustająca walka o możliwość postawienia nowego ogrodzenia.Mimo wszystko jesteśmy w pełni gotowi i z radością wypatrujemy pierwszych dni września!!!

  Zapraszamy wszystkich na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w poniedziałek (02 września) o godzinie 11.00

 • LISTA PODRĘCZNIKÓW

  LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   

  LICEUM CZTEROLETNIE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka i przykłady jej zastosowań, wyd. Podkowa

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA

  Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

  CHEMIA

  To jest chemia 1, wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA

  Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era

  FIZYKA

  Odkryć fizykę 1

  HISTORIA

  Poznać przeszłość 1, wyd. Nowa Era

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  W centrum uwagi 1, wyd. Nowa Era

  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

  Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI

  My Perspectives 1, wyd. Nowa Era

  JĘZYK NIEMIECKI

  Komplett plus, wyd. Lektor Klett

   

  LICEUM TRZYLETNIE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

  KLASA PIERWSZA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 1.1 oraz Ponad słowami część 1.2 Wyd. Nowa Era

  HISTORIA

  Poznać przeszłość. Wiek XX - zakres podst. Wyd. Nowa Era

  BIOLOGIA

  Biologia na czasie. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

  GEOGRAFIA

  Oblicza geografii,  Wyd. Nowa Era

  FIZYKA

  Fizyka zakres podst. seria Odkrywamy na nowo, Wyd. Operon

  CHEMIA

  To jest chemia. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 1 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  WOS seria Odkrywamy na nowo Wyd. Operon

  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Krok w przedsiębiorczość, wyd. Nowa Era

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 1, Wyd. Lektorklett

   

  KLASA DRUGA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI

  Ponad słowami część 2.1 oraz Ponad słowami część 2.2 Wyd. Nowa Era

  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

  Historia i Społeczeństwo, wyd. Operon

  PRZYRODA

  Przyroda Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 2 zakres podstawowy, Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 2, Wyd. Lektorklett

   

  KLASA TRZECIA PONADGIMNAZJALNA

  J. POLSKI

  Ponad słowami  3 Wyd. Nowa Era

  MATEMATYKA

  Matematyka w otaczającym nas świecie 3 zakres podstawowy Wyd. Podkowa

  JĘZYK ANGIELSKI

  Matura 2015. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. CD, Wyd. McMillan

  JĘZYK NIEMIECKI

  Exakt für Dich 3, Wyd. Lektorklett

 • Nabór elektroniczny

  W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do trzech klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.

  Oto linki do naboru elektronicznego:

  - Klasa ogólna dla absolwentów gimnazjum

  - Klasa humanistyczna dla absolwentów szkoły podstawowej

  - Klasa przyrodnicza dla absolwentów szkoły podstawowej

  Obawiasz się się, że czesne przerasta możliwości twojej rodziny?

  Koniecznie zadzwoń!

  Stosujemy PREFERENCYJNE ZNIŻKI dla młodych sportowców, uczniów szkół muzycznych oraz młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej. 

  Kontakt telefoniczny: 68 324 28 66 lub 501 607 647

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • GRAFIK ZAJĘĆ W SZKOLE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

  GRAFIK ZAJĘĆ W SZKOLE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

  KONSULATACJE:

  14.01.2019 (poniedziałek) 10:00 – 12:00 - język polski/język niemiecki Monika Derczyńska – Bronka

  15.01.2019 (wtorek) 10:00 – 12:00 - Geografia Tadeusz Marcinkiewicz 

  16.01.2019 (środa) 10:00 – 12:00 biologia/chemia Mirela Ścigaj

  16.01.2019 (środa) 09:00 – 11:00 - język niemiecki Magdalena Wasilik-Chłodnicka          

  18.01.2019 (piątek) 09:00 – 11:00 - język niemiecki Magdalena Wasilik-Chłodnicka

  14.01.2019 (poniedziałek) 10:00 – 12:00 - język polski Michał Chłodnicki             

  16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 - język polski Kinga Szelest     

  16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 Informatyka Jerzy Ścigaj

  24.01.2019 (czwartek)  10:00 – 12:00 - Historia Dariusz Szymański         

  23.01.2019 (środa) 10:00 – 12:00 - język angielski Julia Nieścioruk          

  15.-17.01.2019 (wtorek, środa, czwartek) 10:30 – 13:00 Matematyka Paweł Kaczmarek

  22.-24.01.2019 (wtorek, środa, czwartek) 10:30 – 13:00 Matematyka Paweł Kaczmarek

  15.01.2019 (wtorek) 10:00 – 12:00 - Fizyka Bartosz Brzostowski

  15.01.2019 (wtorek) 09:30 – 11:30 - Matematyka Izabela Kurzydło

   

  KOŁA ZAINTERESOWAŃ

  16.01.2019 (środa) 10.00 – 11.30 - zajęcia gitarowe Michał Chłodnicki

  16.01.2019 (środa) 12:00 – 14:00 - biologia/chemia Mirela Ścigaj

Aktualności

Kontakt

 • Społeczne Gimnazjum "Szkoła Myślenia Twórczego" i Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
  ul. Sowińskiego 27
  65-419 Zielona Góra
 • (+68) 324 28 66
  501 607 647

Galeria zdjęć