• Statut szkoły

     • PODSTAWA PRAWNA

     •  

       

      PODSTAWA PRAWNA

      1. Podstawę prawną Statutu stanowią:

      1)  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”.  

      2)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „Prawem oświatowym”.

      3)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”.

      2. Statut opiera się również na rozporządzeniach ministra właściwego ds. oświaty zgodnych z obowiązującym prawem. W szczególności:

      1) w sprawie ramowych statutów publicznych szkół

      2) w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

      3) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

      4) maturalnego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

      5) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

      6) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

      7) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.

      8) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

      9) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli, nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.