• Dokumenty szkoły

     • Zasady kształcenia na odległość

     • Przepisy Statutu Szkoły dotyczące monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce w przypadku  realizowania kształcenia na odległość

       

      1. W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego.

       

      2. Nauczyciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” organizują lekcje zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonym w arkuszu organizacyjnym. 

       

      3. Organizując zajęcia nauczyciel przestrzega następujących zasad:

      - przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,

      - uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas,

      - proponuje kształcenie zróżnicowane,

      - bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki swojego przedmiotu,

      - bierze pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem i redukuje treści  nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych, a jeżeli istnieje taka  konieczność dokonuje  modyfikacji  przyjętego  programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

      - przygotowując  lekcje, wykorzystuje polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne  wydawnictw  wybranych  podręczników  i  inne  przydatne w realizacji podstawy programowej z wykluczeniem rozwiązań płatnych.

       

      4. Kształcenie zdalne realizowane jest głównie z wykorzystaniem:

      a) platformy GSuite i narzędzi na niej dostępnych (m.in. Google Classroom, Google Meet);

      b) dziennika elektronicznego Librus;

      c) poczty elektronicznej;

      d) sieciowych aplikacji służących do badania wiedzy użytkowników (Testportal, Kahoot!).

       

      5. Kształcenie zdalne realizowane jest:

      a) synchronicznie - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie podczas spotkań wideo na platformie Google Meet, które trwają 30-45 minut w zależności od potrzeb i możliwości uczniów i nauczyciela.

      b) asynchronicznie – praca za pomocą udostępnionych przez nauczyciela materiałów edukacyjnych (np.: prezentacje, karty pracy, dokumenty, filmy– Google Classroom oraz dziennik elektroniczny Librus).

       

      6. Frekwencja podczas nauczania zdalnego synchronicznego (Google Meet) odnotowywana jest w sposób typowy dla trybu stacjonarnego (obecność, nieobecność, nieobecność usprawiedliwiona).

       

      7. Frekwencja podczas nauczania asynchronicznego odnotowywana jest w taki sposób, że nauczyciel wszystkim uczniom wpisuje wpisuje "nz", czyli nauczanie zdalne.

       

      8. Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Szkoły oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału. Poprawa oceny musi odbyć się w formie dostosowanej do kształcenia zdalnego.

       

      9. W ramach kształcenia zdalnego stosuje się przede wszystkim ocenianie następujących aktywności ucznia:

      a) odpowiedzi ustne;

      b) prace pisemne;

      c) aktywność na zajęciach;

      d) terminowość wykonywania zadanych prac;

      e) stosunek ucznia wobec przedmiotu.

       

      10. Informowanie uczniów oraz rodziców i prawnych opiekunów o postępach ucznia
      w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.

       

      11. W  trakcie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  egzaminy  klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna oraz wykluczona jest niesamodzielna praca. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbyć.

       

      12. Wszelkie działania w ramach kształcenia na odległość muszą być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci.