• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 1 - NAZWA I STATUS SZKOŁY

     • ROZDZIAŁ   1

      NAZWA I STATUS SZKOŁY

       

      § 1

      1.    Szkoła, zwana dalej "szkołą", nosi nazwę Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze.

      2.    Typ szkoły: liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej.

      3.    Siedziba szkoły: ul. Sowińskiego 27, 65-419 Zielona Góra.

      4.    Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi przez Kuratora Oświaty Decyzją nr 13 z dnia 28.04.1992 r

      5.    Szkoła powstała poprzez przekształcenie z trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum - Prawo oświatowe (art. 146 ust. 1).

       

      § 2

      1.    Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Oświatowe w Zielonej Górze. Adres Stowarzyszenia: 65-419 Zielona Góra, ul. Sowińskiego 27.

      2.    Organem nadzoru pedagogicznego dla Szkoły jest Lubuski Kurator Oświaty. 

      3.    Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem OW.V.500/45/91.

      4.    Organem prowadzącym szkołę jest Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego.

       

      § 3

      1.    Szkoła prowadzi nauczanie dla młodzieży w systemie dziennym.

      2.    Nauka w szkole jest płatna zgodnie z Umową o naukę podpisywaną przez rodziców przy  przyjęciu ucznia do szkoły.

      3.    Organizator szkoły przewiduje możliwość przyznawania stypendium i ulg.

       

      § 4

      1.    Szkoła działa w ramach obowiązującego ustawodawstwa i na podstawie obowiązujących programów nauczania z wprowadzeniem autorskich elementów zgodnych z założeniami pedagogiki myślenia twórczego.

      2.    Szkoła posługuje się pieczęciami podłużnymi zawierającymi nazwę w pełnym brzmieniu.

      3.    Szkoła używa pieczęci urzędowych:

      1)      okrągłej o średnicy 35 mm z godłem o treści w otoku: Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia twórczego” w  Zielonej Górze.

      2)      okrągłej o średnicy 20 mm z godłem o treści w otoku: Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Myślenia twórczego” w  Zielonej Górze.