• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 2 - CELE I ZADANIA SZKOŁY

     • ROZDZIAŁ   2

      CELE   I   ZADANIA  SZKOŁY

      § 5

      1.    Celem szkoły jest wykształcenie i wychowanie człowieka, przygotowanie do świadomego i twórczego życia we współczesnym świecie.

      2.    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

      3.    Szkoła jest otwarta na różne idee i światopoglądy.

      4.    Celami  szkoły w szczególności są:

      1)   wychowanie młodzieży w duchu wartości humanistycznych;

      2)   zapewnienie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz duchowego zgodnie z zasadami  pedagogiki  twórczości;

      3)   stwarzanie uczniom dogodnych warunków do rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego;

      4)   wychowanie  w  poszanowaniu  godności  osobistej  i  tolerancji;

      5)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;

      6)   wprowadzanie w świat kultury i sztuki;

      7)   rozwijanie umiejętności współżycia społecznego;

      8)   kształtowanie młodego człowieka otwartego na świat;

      9)    rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania samodzielnych sądów, uzasadniania sądów własnych i innych;

      10)        integracja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

      5.    Sposób wykonywania zadań liceum z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:

      1)            Umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

      2)            Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

      3)            Organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do liceum;

      4)            Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;

      5)            Umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w kołach zainteresowań oraz udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych;

      6)            Zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;

      7)            Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

       

      § 6

      Zadaniami  Szkoły są:

      1)            Kształcenie i wychowanie młodzieży w zakresie liceum ogólnokształcącego zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami pedagogiki myślenia twórczego;

      2)            Prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z Ustawą z dnia 07.09.1991 r.
      o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wydanymi na jej podstawie;

      3)            Doskonalenie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą.

      4)            Umożliwienie absolwentom wyboru dalszej edukacji lub podjęcia pracy.

      5)            Współpraca z instytucjami oświatowymi, pedagogicznymi, kulturalnymi, urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie edukacji i preorientacji zawodowej.

      6)            Współpraca z organizatorami oświaty w kraju i za granicą.

       

      § 9

      Cele i zadania liceum realizowane są w szczególności poprzez:

      1)             zajęcia lekcyjne;

      2)             zajęcia pozalekcyjne;

      3)             konsultacje;

      4)             koła zainteresowań;

      5)             integracyjne zajęcia wychowawcze;

      6)             zajęcia warsztatowe;

      7)             grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne;

      8)             zajęcia w instytucjach Kultury (teatry, kina, galerie, wystawy, muzea, filharmonia itp.);

      9)             wyjazdy integracyjne, dydaktyczne, wychowawcze, poznawcze, turystyczne,
      w tym obozy adaptacyjne.

      10)         zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       

      § 10

      Szkoła prowadzi działalność innowacyjną w zakresie pedagogiki myślenia twórczego.

       

      § 11

      1.    Szkoła w ramach wszechstronnej grupowej i indywidualnej pracy terapeutycznej wspiera uczniów i rodziców szkoły w trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych
      i materialnych.

      2.    Szkoła współpracuje również w tym zakresie ze specjalistami w dziedzinie pedagogiki i psychologii oraz odpowiednimi poradniami i stowarzyszeniami.

      3.    Szkoła prowadzi zajęcia propedeutyczne wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

      4.    Szkoła współdziała też w tym zakresie z wyższymi uczelniami, urzędem pracy
      i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

      5.    Szkoła współdziała z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

      1)             systematyczny kontakt za pomocą dziennika elektronicznego

      2)             systematyczne grupowe spotkania (wywiadówki) edukacyjno-informacyjne;

      3)             rozmowy indywidualne osobiste i telefoniczne;

      4)             zapewnienie pomocy w dostępie do fachowej literatury oraz specjalistów
      w zakresie poradnictwa i terapii psychologicznej, wychowania i profilaktyki;

      5)             wspólną organizację i uczestniczenie w rozmaitych uroczystościach
      i wydarzeniach szkolnych oraz dbałość o pielęgnowanie razem wypracowanej tradycji szkolnej.

       

      6.    Szkoła realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne zgodnie z opracowanym programem wychowawczo-profilaktycznym zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, który znajduje się w osobnym dokumencie szkoły.