• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 3 - KOMPETENCJE ICH I ORGANY LICEUM

     • ROZDZIAŁ   3

      ORGANY LICEUM   I  ICH   KOMPETENCJE

      § 12

      Organami liceum są:

      1. Dyrektor Szkoły;
      2. Rada Pedagogiczna;
      3. Samorząd Uczniowski;
      4. Zespół Wychowawczy;
      5. Rada  Szkoły - jeżeli zostanie utworzona.

       

      DYREKTOR  SZKOŁY

      § 13

      1. Dyrektor  Szkoły w szczególności:

       1. kieruje pracami Rady Pedagogicznej;
       2. w razie potrzeby, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, powołuje swojego zastępcę;
       3. określa obowiązki zastępcy Dyrektora;
       4. przygotowuje projekt organizacyjny pracy szkoły w danym roku szkolnym;
       5. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
       6. reprezentuje liceum na zewnątrz;
       7. sprawuje nadzór pedagogiczny;
       8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
       9. kieruje pracą administracyjną i gospodarczą szkoły;
       10. dba o życzliwą współpracę w ramach społeczności szkolnej;
       11. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
       12. ustala zasady rekrutacji do liceum w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną;
       13. nawiązuje i utrzymuje kontakty środowiskowe celem polepszenia warunków realizacji  zadań  szkoły;
       14.  wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły w przypadkach określonych w statucie szkoły;
       15. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego  przeprowadzonego w szkole;
       16. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
      1. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
      1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
      2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
      1. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

       

      RADA PEDAGOGICZNA

      § 14

      1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły współodpowiedzialnym za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
      2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w  szkole.
      3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
      4. Uczestnictwo w zebraniach rady jest dla jej członków obowiązkowe, gdyż stanowi realizację obowiązków statutowych szkoły lub placówki.
      5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
      6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
       w obecności co najmniej połowy jej członków.
      7. Zebrania Rady są protokołowane.
      8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
      9. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane:
         1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,
         2. przed zakończeniem każdego semestru,
         3. po zakończeniu roku szkolnego,
         4. w miarę bieżących potrzeb.
      10. Prawo do zwoływania Rady Pedagogicznej przysługuje Dyrektorowi i jego zastępcy.
      11. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porze.
      12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
      1. zatwierdzanie planów pracy szkoły w tym oceniania i szkolnego programu  wychowawczego;
      2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
      3. zatwierdzanie propozycji w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkoły;
      4. wnioskowanie do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły;
      5. udzielanie zgody na powtarzanie klasy przez ucznia;
      6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
      1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
      1. organizację pracy szkoły, roczny terminarz działań szkoły;
      2. możliwość działalności w szkole organizacji i stowarzyszeń, mających na celu rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
      3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;
      4. projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły.
      1. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
       o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczycieli
       z funkcji kierowniczych.
      2.  Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

       

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI

      § 15

      1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
      2. Samorząd Uczniowski wybiera swoich przedstawicieli reprezentujących uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły.
      3. Samorząd Uczniowski może działać w oparciu o opracowany przez siebie regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 
      4. Regulamin Samorządu Uczniowski nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
      5. Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły.
      6. Samorząd Uczniowski ma  prawo do  przedstawiania wniosków i opiniowania spraw szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, a w szczególności:
      1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
      2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
      3. prawo do współorganizowania życia szkolnego, dającą możliwość rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
      4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

       

      ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

      § 16.

      1. Zespół Wychowawczy jest organem opiniującym dla dyrektora szkoły i zespołu oraz Rady Pedagogicznej w zakresie spraw wychowawczych.

      2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą wszyscy nauczyciele liceum, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy, nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny, pedagog specjalny oraz wicedyrektor lub inne osoby na stanowisku kierowniczym.

      3. Pracą Zespołu Wychowawczego kieruje wybrana przez to gremium osoba za zgodą dyrektora Zespołu.

      4. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego są protokołowane.

      5. W posiedzeniach Zespołu Wychowawczego mogą uczestniczyć dyrektor, nauczyciele którzy nie sprawują funkcji wychowawcy oraz zainteresowani rodzice i uczniowie.

      6. Do kompetencji Zespołu Wychowawczego należy:

      1) opiniowanie koncepcji innowacji pedagogicznych;

      2) udział w pracach nad formułą liceum i jej doskonaleniem;

      3) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego liceum;

      4) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia;

      5) ustalenie i opracowanie systemu nagród i kar uczniom;

      6) omawianie i opiniowanie sytuacji uczniów szkoły;

      7) omawianie i opiniowanie pomocy materialnej udzielanej uczniom;

      8) proponowanie formy działań dyscyplinarnych wobec uczniów;

      9) zgłaszanie wniosków Radzie Pedagogicznej;

      10) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

      uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności liceum;

      11) opiniowanie organizacji kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach.

       

      RADA SZKOŁY

      § 17

      1. W szkole może działać Rada Szkoły stanowiąca reprezentację nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
      2. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor na łączny wniosek Samorządu Uczniowskiego oraz przynajmniej pięciu przedstawicieli rodziców.
      3. Rada Szkoły składa się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, reprezentantów rodziców każdego poziomu klas (minimum trzy osoby) oraz trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
      4. W  skład  Rady  Szkoły  mogą  wchodzić  także  inne  osoby  pracujące  aktywnie 
       na  rzecz  liceum.
      5. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
      6. Kompetencje  Rady  Szkoły:
      1. uchwala  regulamin  pracy  Rady;
      2. opiniuje pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz program działania szkoły;
      3. opiniuje budżet szkoły i wysokość czesnego;
      4. wnioskuje i opiniuje wysokość zniżek w czesnym;
      5. opiniuje decyzję o likwidacji szkoły;
      6. występuje  w  interesie  szkoły.
      1.  We  wszystkich  sprawach  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  Rady  Szkoły decyzje  podejmuje  Dyrektor  Szkoły.
      2.  Kadencja rady szkoły trwa cztery lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznie zmiany do jednej trzeciej rady.
      3. Rady Szkoły nie tworzy się w przypadku liczby uczniów mniejszej niż 30 osób.

       

      §   18

      1. Wszelkie spory między poszczególnymi organami szkoły rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego po złożeniu odpowiedniego wniosku.