• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 4 - ORGANIZACJA SZKOŁY

     • ROZDZIAŁ   4

      ORGANIZACJA  SZKOŁY

      § 19

      1. Rok szkolny podzielony jest na semestry.
      2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają właściwe przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
      3. Terminy egzaminów maturalnych określa Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

       

      § 20

      1. Szkoła realizuje podstawę programową zatwierdzaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla liceum.
      2. Szkoła wprowadza jako obowiązkowe przedmioty nauczania spoza podstawy programowej, właściwe dla programu nauczania Szkoły, m.in.: warsztaty twórczego myślenia, warsztaty logicznego myślenia, wiedza o filmie.

       

      §  21

      1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa).
      2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
      3. Liczba uczniów w oddziale szkoły wynosi maksymalnie piętnaście osób.
      4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zwiększyć liczbę określoną w ust. 3.
      5. Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, organizowane są w oddziałach.
      6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
      7. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów spoza podstawy programowej, właściwych
       dla programu nauczania Szkoły mogą być organizowane w oddziałach łączonych lub zespołach międzyoddziałowych.
      8. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być organizowane w  oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.
      9. Szkoła może organizować w uzasadnionych przypadkach zajęcia w formie warsztatowej, kilkugodzinnej, jeśli ułatwia to realizację treści nauczania.
      10. Szkoła realizuje również treści edukacyjne metodą projektów podczas zajęć szkolnych, a także podczas obozów adaptacyjnych, wycieczek i wyjazdów.
      11. W klasach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego pracują dodatkowo nauczyciele wspomagający.
      12. W klasach integracyjnych uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego może być maksymalnie pięcioro.

       

      § 22

      1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
      2. Szkoła może organizować zajęcia również poza wskazaną w Statucie siedzibą.
      3. W ramach czesnego szkoła prowadzi przedmiotowe, artystyczne i twórcze koła zainteresowań.
      4. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa rozkład zajęć.

       

      § 23

      Bazę biblioteczną szkoły stanowią Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
      im. C.K. Norwida oraz Biblioteka Pedagogiczna im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze. 

       

      § 24

      1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
      2. Korekty arkusza organizacji szkoły dokonuje dyrektor do dnia 30 sierpnia każdego roku. Korekta może wynikać z innego niż planowano naboru uczniów. Korektę zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 15 września danego roku.  
      3. Arkusz organizacji szkoły zawiera: liczbę pracowników liceum, liczbę godzin zajęć edukacyjnych  ujętych w podstawie programowej, liczbę godzin zajęć edukacyjnych  ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, liczbę godzin zajęć edukacyjnych spoza podstawy programowej, właściwych dla programu nauczania Szkoły prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
      4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć dla wszystkich oddziałów określający organizację zajęć edukacyjnych.

       

      § 25

      1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami, aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty.
      2. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:
      1. księga uczniów;
      2. elektroniczny dziennik lekcyjny;
      3. elektroniczne dzienniki zajęć dodatkowych;
      4. arkusze ocen;
      5. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów.
      1. Szkoła na wniosek ucznia może wydawać zaświadczenia informujące o nauce.
       1. Świadectwa i zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę.
       2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń i legitymacji szkolnych.
      2. Świadectwa maturalne wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

       

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W PRZYPADKU ICH ZAWIESZENIA

      § 25 a

      1.  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizowane są w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni.

      2. Zajęcia mogą zostać zawieszone z powodu:

             1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

             2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,

             3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

             4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci. 

      3. Kształcenie zdalne realizowane jest z wykorzystaniem:

             1) platformy Google Workspace i narzędzi na niej dostępnych (m.in. Google Classroom, Google Meet, Gmail);

             2) dziennika elektronicznego;

      4. Narzędzie platformy Google Workspace dostępne są tylko dla pracowników oraz uczniów szkoły, za pośrednictwem unikalnych danych dostępowych.

      5. Kształcenie zdalne realizowane jest:

             1) synchronicznie - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie podczas spotkań wideo na platformie Google Meet, które trwają 30-45 minut w zależności od potrzeb i możliwości uczniów i nauczyciela.

             2) asynchronicznie – praca za pomocą udostępnionych przez nauczyciela materiałów edukacyjnych (np.: prezentacje, karty pracy, dokumenty, filmy – Google Classroom oraz dziennik elektroniczny).

      6. Frekwencja podczas nauczania zdalnego synchronicznego (Google Meet) odnotowywana jest po zweryfikowaniu obecności za pomocą połączenia audio.

      7. Frekwencja podczas nauczania asynchronicznego odnotowywana jest w oparciu o wystawiony przez ucznia komentarz pod opublikowanym przez nauczyciela zadaniem.

      8. Nauczyciel organizując zajęcia:

             1) przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,

             2) uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych poziomach klas,

             3) proponuje kształcenie zróżnicowane,

             4) bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki swojego przedmiotu,

             5) bierze pod uwagę ograniczenia związane ze zdalnym nauczaniem i redukuje treści  nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych, a jeżeli istnieje taka  konieczność dokonuje  modyfikacji  przyjętego  programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

             6) wykorzystuje polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne  wydawnictw  wybranych  podręczników  i  inne  przydatne w realizacji podstawy programowej z wykluczeniem rozwiązań płatnych,

             7) przestrzega zasad bezpieczeństwa w sieci.

      9. Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu Szkoły oraz przedmiotowych zasady oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej.

      10. W  trakcie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły  egzaminy  klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności odbywają się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna oraz wykluczona jest niesamodzielna praca. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbyć.

      DZIENNIKI ELEKTRONICZNE

      § 26

      1. Szkoła prowadzi dzienniki elektroniczne.
      2. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:
       1. za prowadzenie dzienników;
       2. za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką;
       3. przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.
      3. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka, jak również kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik.
      4. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym z nieograniczoną częstotliwością.
      5. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

      1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

      2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

      3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą ;

      4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

      5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.