• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 5 - WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

     •  

      ROZDZIAŁ   5

      WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

      § 27

      1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

      1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

      2) zachowanie ucznia.

      1. Rok szkolny dzieli się na semestry, w związku z czym:

      1. klasyfikację śródroczną przeprowadza się dwukrotnie i ma ona charakter wewnątrzszkolny;

      2. klasyfikacja roczna ma charakter zewnętrzny.

      1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

      1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w nauce oraz jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;

      2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
       o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

      3. weryfikowanie wiedzy przez umiejętności praktycznego stosowania jej w życiu;

      4. motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu oraz odpowiedzialności w procesie uczenia się;

      5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o trudnościach w nauce, postępach oraz uzdolnieniach ucznia;

      6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

      1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na:

      1) formułowaniu przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowaniu o nich uczniów i rodziców;

      2)  bieżącym ocenianiu i semestralnym klasyfikowaniu według skali i w formach przyjętych w szkole;

      3)  przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

      4)  ustalaniu ocen klasyfikacyjnych na koniec każdego semestru i koniec roku szkolnego oraz warunków ich poprawiania;

      5) ocenianiu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

       

      ZASADY INFORMOWANIA UCZNIA O OCENACH

      § 28

      1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

      2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

      3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

      1. wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu nauczania;

      2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

      3. zasadach oceniania;

      4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

      1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o bieżących wynikach ucznia:

      1. za pomocą dostępu do dziennika elektronicznego;

      2. w indywidualnych rozmowach z dyrektorem, wychowawcą lub nauczycielami przedmiotowymi;

      3. przez wychowawcę lub nauczycieli przedmiotowych podczas zebrań klasowych.

      1. O propozycjach ocen semestralnych rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie informowani są tydzień przed zebraniem rady klasyfikacyjnej.

      2. O przewidywanej semestralnej i rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

       

      ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

      § 29

      1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (semestralne i roczne) wyrażone są w stopniach według skali określonej w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej:

      1. stopień celujący – 6 (cel);

      2. stopień bardzo dobry – 5 (bdb);

      3. stopień dobry – 4 (db);

      4. stopień dostateczny – 3 (dst);

      5. stopień dopuszczający – 2 (dop);

      6. stopień niedostateczny – 1 (ndst).

      1. Do oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”. Znak plus oznacza dodanie do oceny 0,5, znak minus oznacza obniżenie oceny o 0,25. 

      2. Ocena semestralna i roczna nie może zawierać znaków „+” i „–”.

      3. Szczegółowe kryteria dla poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele przedmiotów i zawierają je w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

      4. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia wszelkimi dopuszczalnymi formami, których stosowanie warunkuje specyfika przedmiotu i umiejętności oczekiwane w zakresie danego przedmiotu.

      5. Nauczyciel jest zobowiązany w każdym semestrze wystawić co najmniej cztery oceny ze szczególnym uwzględnieniem:

      1. formy sprawdzającej nie więcej niż trzy jednostki tematyczne – kartkówka, odpowiedź, notatka itd.,

      2. badania większego zakresu materiału – sprawdzian, praca klasowa itd.,

      3. aktywności podczas zajęć.

      1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności obejmujące ilość materiału większą niż trzy jednostki tematyczne (np. sprawdzian, praca klasowa) muszą być przez nauczyciela zapowiedziane oraz wpisane do dziennika elektronicznego z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

      2. Tygodniowy limit form sprawdzania wiedzy i umiejętności obejmujących więcej niż trzy jednostki tematyczne (np. sprawdzian, praca klasowa) wynosi dwa i może być zmieniony jedynie w porozumieniu z uczniami.

      3. Tygodniowy limit form opisany w ust. 8 nie obejmuje form przeniesionych w porozumieniu z uczniami.

      4. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy.

      5. W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowej formie sprawdzania wiedzy nauczyciel wpisuje do dziennika „0” (zero).

      6. Zapis „0” (zero) w dzienniku zostaje zastąpiony oceną uzyskaną przez ucznia z pracy napisanej w innym dozwolonym terminie lub oceną niedostateczną, jeśli uczeń nie przystąpi do napisania tej formy w dozwolonym terminie.

      7. W przypadku nieobecności ucznia na nieobowiązkowej formie sprawdzania wiedzy nauczyciel wpisuje do dziennika „nb” (nieobecny).

      8. Zapis „nb” (nieobecny) zostaje zastąpiony oceną uzyskaną przez ucznia w innym dozwolonym terminie.

      9. Szczegółowe progi procentowe dla ocen ustala nauczyciel przedmiotu w PZO z zastrzeżeniem, że uczeń nie może otrzymać oceny dopuszczającej z pisemnych form sprawdzających, jeżeli uzyskał mniej niż 30% punktów z sumy punktów możliwych do uzyskania.

      10. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z zapowiedzianej formy sprawdzającej w terminie dwóch tygodni od wpisania jej przez nauczyciela do dziennika nie wliczając dni nieobecności usprawiedliwionych.

      11. W przypadku poprawianej formy sprawdzającej obejmującej więcej niż trzy jednostki tematyczne do średniej liczona jest ocena wyższa zgodnie z jej wagą.

      12. Za pracę niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy.

      13. Klasyfikacyjną ocenę semestralną i roczną wystawia nauczyciel przedmiotu w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen bieżących jakie uczeń uzyskał.

      14. Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązują następujące progi średniej ważonej x:

      1) stopień niedostateczny: 0 ≤ x < 1,7;

      2) stopień dopuszczający: 1,7 ≤ x < 2,7;

      3) stopień dostateczny: 2,7 ≤ x < 3,7;

      4) stopień dobry: 3,7 ≤ x < 4,7;

      5) stopień bardzo dobry: 4,7 ≤ x < 5,5;

      6) stopień celujący: 5,5 ≤ x ≤ 6.

      1. Nauczyciel po przeanalizowaniu postępów ucznia w nauce może ocenę semestralną lub roczną wynikającą ze średniej ważonej podwyższyć lub obniżyć, ale maksymalnie o jeden stopień. W takim przypadku nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji na piśmie.

      2. Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę semestralną, zobowiązany jest do przystąpienia do programu naprawczego, zgodnie z obowiązującym regulaminem programu naprawczego.

      3. Rocznej oceny pozytywnej nie może otrzymać uczeń, który wcześniej otrzymał niedostateczną ocenę semestralną i nie zrealizował w porozumieniu z nauczycielem programu naprawczego.

      4. Przewidywana ocena pozytywna może ulec obniżeniu na stopień niższy, jeżeli od dnia jej wystawienia do dnia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczeń otrzyma oceny bieżące niższe niż przewidywana.

      5. Przewidywana ocena dopuszczająca może zostać obniżona do oceny niedostatecznej, jeżeli uczeń od dnia wystawienia oceny przewidywanej do dnia klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzyma dwie lub więcej ocen bieżących niedostatecznych lub opuści powyżej 50 % zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu.

      6. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej.

      7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

       

      ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

      § 30

      1. Oceny zachowania śródroczne i roczna wyrażone są według skali ocen określonej w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

      1. wzorowe (wz);

      2. bardzo dobre (bdb);

      3. dobre (db);

      4. poprawne (pop);

      5. nieodpowiednie (ndp);

      6. naganne (ng).

      1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i kryteriach oceniania zachowania oraz o skutkach otrzymania nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

      2. Zachowanie ucznia oceniane jest na koniec każdego semestru oraz na koniec roku szkolnego.

      3. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

      1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych w Regulaminie Ucznia.

      2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;

      3. dbałość o dobre imię i tradycje szkoły;

      4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

      5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

      6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

      7. okazywanie szacunku innym osobom;         

      8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

      1. Ocenę zachowania ustala wychowawca po konsultacji z nauczycielami i uczniami zgodnie z ustalonymi kryteriami.

      2. Oceny naganne i nieodpowiednie mogą pociągać za sobą: zakaz udziału w niektórych imprezach ogólnoszkolnych (w tym w wycieczkach), wykonanie prac użyteczno-społecznych na rzecz szkoły lub klasy.

      3. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub Samorząd Uczniowski mogą wystąpić do wychowawcy o ponowne ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

      4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych.

      5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły za wyjątkiem sytuacji, w której uczeń otrzyma ocenę naganną zachowania dwa lata z rzędu. W takiej sytuacji uczeń nie jest promowany do klasy następnej (lub nie kończy szkoły).

      6. Oceny z przedmiotów nie wpływają na ocenę zachowania.

      7. Frekwencję ucznia ocenia się według następujących zasad:

      1) nieusprawiedliwione nieobecności oraz spóźnienia wpływają negatywnie na ocenę zachowania;.

      2) za spóźnienie uznajemy pojawienie się ucznia po wyznaczonym terminie lekcji;

      1. Przy ocenianiu ucznia wychowawca bierze pod uwagę następujące kryteria:

      1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych;

      2) kulturę osobistą;

      3) zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska.

       

      WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

      § 31

      1. Jeżeli Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

      2.  O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

      1. wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej 30 dni nauki w sposób ciągły;

      2. spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu;

      1. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, jeśli spełnia on następujące warunki:

      1. Przystąpił do wszystkich zapowiedzianych pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,

      2. wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione

      1. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej i ustnej w terminie 7 dni roboczych od wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów.

      2. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu szkoły) informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

      3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

      4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:

      1. imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

      2. termin tych czynności,

      3. zadania sprawdzające,

      4. wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,

      5. podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

      8. Do protokołu załącza się pisemne prace i informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

      9. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających wraz z załącznikami dołącza się do dokumentacji przebiegu nauczania.

      10. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

       

      ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

      § 32

      1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

      2. Egzamin klasyfikacyjny zostaje przyznany uczniowi, który ma usprawiedliwione nieobecności (choroba, leczenie szpitalne, inne wypadki losowe).

      3. Rada pedagogiczna może uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, przyznać prawo do egzaminu.

      4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

      5. Podanie o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni
       nie później niż dzień przed radą klasyfikacyjną.

      6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, poza przedmiotami: wychowanie fizyczne i informatyka, z których egzamin przeprowadza się w formie praktycznej.

      7. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą:

      1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,

      2. Nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

      1. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny w przypadku ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą

      1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

      2. Nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

      1. Zadania na egzamin klasyfikacyjny przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami programowymi.

      2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie ze wzorem opracowanym w szkole.

      3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.

      4. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń oraz jego rodzice zostają poinformowani za pośrednictwem wychowawcy klasy.

      5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      6. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  może zdawać egzamin poprawkowy.

      7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”.

       

      ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

      § 33

      1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
       z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

      2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

      3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

      1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,

      2. nauczyciel przedmiotu jako egzaminator,

      3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

      1. Nauczyciel egzaminator w uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z udziału
       w pracy komisji (na własną prośbę lub prośbę ucznia). Na jego miejsce dyrektor powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej szkole lub z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
       (np. choroba) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

      3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      4. Zadania na egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel egzaminator z  podstawowych wymagań programowych.

      5. Tematy na egzamin poprawkowy powinny zawierać wszystkie wymagania, tzn. powinny być tak opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny, tj. w skali od 1 do 6.

      6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

      1) skład komisji;

      2) termin egzaminu poprawkowego;

      3) nazwę zajęć edukacyjnych;

      4) imię i nazwisko ucznia;

      5) zadania egzaminacyjne;

      6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

       

      ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

      § 34

      1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

      2.Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

      4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać   komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

      5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

      1. zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę;

      2. na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

      6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

      8. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

      Termin, o którym mowa nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

      9. W skład komisji, wchodzą:

      1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  - jako przewodniczący komisji,

      b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

      c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

      2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

      a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

      b) wychowawca oddziału,

      c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

      d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

      e) pedagog.

      10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      11. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

      12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

      1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      a) skład komisji,

      b) termin sprawdzianu,

      c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

      d) imię i nazwisko ucznia,

      e) zadania sprawdzające,

      f) ) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

      g) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

      2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

      a) skład komisji,

      b) termin posiedzenia komisji,

      c) imię i nazwisko ucznia,

      d) wynik głosowania,

      e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;

      3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

      14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

       

      EGZAMIN MATURALNY

      § 35

      1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

      2. Egzamin maturalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

      3. Egzamin maturalny przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

      4. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego określa właściwe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

       

      PROMOWANIE

      § 36

      1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

      2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

      3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

      4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

      5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

      7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

      8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

      9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

      10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej.

      11. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

      12. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

      13. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 nie kończy szkoły.

      15. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły może powtarzać klasę w szkole jedynie za zgodą Rady Pedagogicznej i w przypadku, gdy we właściwej klasie znajduje się wolne miejsce.

      1. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.