• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 6 - NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

     • ROZDZIAŁ 6

      NAUCZYCIELE  I  PRACOWNICY  SZKOŁY

      §   37

      1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, nauczyciele-specjaliści oraz pracownicy nie będący nauczycielami: ekonomiczno-administracyjni i obsługi.
      2. Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli określa Kodeks Pracy, z wyjątkiem uprawnień (w tym uprawnień urlopowych) i obowiązków dotyczących nauczycieli szkół niepublicznych, które określa ustawa Karta Nauczyciela.
      3. Pracą szkoły kieruje Dyrektor.
      4. Dyrektor  szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkoły, może tworzyć dodatkowe   stanowiska kierownicze.
      5. Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawców, którego zadaniem jest organizacja życia kulturalnego szkoły, tworzenie programu wychowawczego oraz profilaktycznego szkoły oraz wszelkich spraw dotyczących wychowania. Zespół omawia bieżące sprawy wychowawcze oraz planuje działania szkoły.
      6. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

       

      §   38

      1. Nauczyciele mają prawo do:
       1. rzetelnej oceny bieżącej pracy przez Dyrektora Szkoły;
       2. odwołania się od dokonanej oceny i  wnioskowania  o ocenę ponowną;
       3. wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Pracy
       4. opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania;
       5. wyboru programu i podręczników, po akceptacji rady pedagogicznej;
       6. decydowania o metodach kształcenia i stosowanych środkach dydaktycznych;
       7. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek;
       8. uzyskania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
       9. wyróżnień oraz nagród wynikających z regulaminu pracy.
      2. Nauczyciel jest zobowiązywany do wykonywania wszystkich poleceń wydanych przez Dyrektora Szkoły związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i zadań opiekuńczych.
      3. Obowiązkiem nauczyciela jest:
      1. realizacja programów nauczania i wychowania w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej woli i wiedzy, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy liceum;
      2. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym mu uczniom na zajęciach organizowanych w szkole i poza jej terenem.
      3. kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia;
      4. dostosowanie treści i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
      5. współpraca z zespołem nauczycielskim w celu wyboru programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
      6. zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami ppp uczniów oraz dostosowanie materiału i wymagań do wytycznych poradni;
      7. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
      8. bezstronne i obiektywne ocenianie ucznia, zgodnie z rozporządzeniem MEN
       w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu;
      9. udzielanie informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej;
      10. udzielanie pomocy uczniom i rodzicom w przezwyciężaniu niepowodzeń 
       w oparciu  o rozpoznanie potrzeb ucznia;
      11. dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny oraz wygląd estetyczny szkoły i jej otoczenia
      12. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach szkoleniowych oraz samodoskonalenie;
      13. rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez dokonywanie wpisów
       w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć zespołów międzyoddziałowych;
      14. respektowanie praw ucznia;
      15. dbanie o prestiż i wysoką jakość nauczania i wychowania w Szkole.

       

      §   39

      1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
      2. Obowiązkiem wychowawcy jest:
       1. organizowanie życia klasy, inspirowanie i wspomaganie działań uczniów;
       2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów klasowych;
       3. otoczenie indywidualną opieką wychowanków;
       4. współpraca z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale;
       5. stała współpraca z rodzicami na różnych polach umożliwiająca pełniejszą realizację procesu wychowawczego;
       6. wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
       7.  prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego swojej klasy.

       

      §   39 a

      1. W oddziale integracyjnym z wychowawcą klasy współpracuje nauczyciel wspomagający.

      2. Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest:

             1) przeanalizowanie i uzupełnianie dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

             2) współorganizowanie w porozumieniu z innymi nauczycielami procesu kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

             3) pomoc uczniowi w zależności od jego potrzeb;

             4) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

             5) wspieranie ucznia w sytuacji trudności w komunikacji z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami.

       

      §   39 b

      1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele-specjaliści, którzy współorganizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

      2. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

             1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów;

             2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym uczniom;

             3) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne;

             4) pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

             5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

       

      3. Do zakresu działania pedagoga specjalnego należy w szczególności:

             1) rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły

             2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

             3) wspieranie nauczycieli w:

      a. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;

      b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;

      c. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;

      d. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

             4) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;

             5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów;

             6) udzielanie uczniom rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

             7) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

       

      §   40

      1. Zadaniem pracowników administracyjno-biurowych i obsługi szkoły jest zapewnienie szkole warunków do realizacji jej zadań statutowych.
      2. Zakresy zadań i obowiązków tych pracowników określa Dyrektor szkoły.