• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 8 - NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

     •  

      ROZDZIAŁ 8

      NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

      §   45

      1. W pracy szkoły stosuje się nagrody i kary.
      2. Decyzję o nich podejmuje Dyrektor szkoły samodzielnie bądź na wniosek członków Rady Pedagogicznej lub samorządu szkolnego.

       

      §   46

      1. Uczeń może być nagradzany za:
      1. dobrą naukę;
      2. wzorową postawę uczniowską;
      3. aktywność w życiu szkoły;
      4. działanie w wolontariacie;
      5. twórczą pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
      6. wybitne osiągnięcia pozaszkolne.

      2.  Uczeń  może być ukarany  za:

      1. nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły;
      2. niesamodzielną pracę;
      3. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych; 
      4. agresywne zachowanie w stosunku do nauczyciela lub innego ucznia;
      5. spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Liceum oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę, posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, lub w innych miejscach, gdzie odbywają się zajęcia szkolne.
      1. Uczeń  może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
      1. notorycznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych oraz podczas imprez szkolnych ujętych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;
      2. niesamodzielnej pracy;
      3. ubliżenia godności osobistej nauczyciela, ucznia lub innego pracownika Liceum;
      4. ciągłego łamania dyscypliny uczniowskiej wynikającej z praw i obowiązków ucznia, gdy nie następuje poprawa zachowania ucznia, a stosowane metody oddziaływań wychowawczych zostały wyczerpane i nie przynoszą pozytywnych skutków;
      5. uzyskanie przez ucznia oceny nagannej z zachowania;
      6. braku promocji do klasy programowo wyższej;
      7. nie wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec szkoły;
      8. rozwiązania Umowy o naukę;
      9. zatajenia przez rodzica (prawnego opiekuna) istotnych informacji o dziecku.

       

      §  47

      1. W szkole stosuje się następujące rodzaje nagród:
       1. pochwała przez wychowawcę klasy;
       2. pochwała przez Dyrektora szkoły na sejmiku szkolnym;
       3. dyplomy uznania;
       4. nagrody rzeczowe;
       5. zniżki czesnego;
       6. wyróżnienia;
       7. wystąpienie o przyznanie stypendium.

       

      §   48

      1. W szkole stosuje się następujące rodzaje kar:
       1. upomnienie ustne;
       2. uwaga w dzienniku elektronicznym;
       3. rozmowa z wychowawcą;
       4. rozmowa z pedagogiem;
       5. rozmowa z dyrektorem;
       6. nagana ustna;
       7. ograniczenie lub pozbawienie możliwości brania udziału w wycieczkach szkolnych i innych atrakcjach organizowanych przez szkołę;
       8. podpisanie kontraktu między szkołą a uczniem i jego rodzicami, zawierającego zasady postępowania, których celem jest zdyscyplinowanie ucznia do stosowania się do porządku i zasad obowiązujących w szkole;
       9. nagana z wpisaniem do akt;
       10. skreślenie z listy uczniów.
      2. W przypadku zastosowania kar wymienionych w §48, ust.1 pkt 8), 9), 10) przysługuje prawo odwołania się od kary.
      1. odwołanie mogą złożyć: uczeń, rodzice lub opiekunowie lub samorząd szkolny;
      2. odwołanie powinno być złożone na piśmie w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia powiadomienia o karze;
      3. odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły;
      4. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  podejmuje ponowną  decyzję w terminie 2 tygodni;
      5. w sprawach spornych prawo podjęcia ostatecznej decyzji przysługuje organowi prowadzącemu.

      3.   Od  decyzji o skreśleniu  ucznia  z listy  przysługuje odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.