• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁY 9, 10, 11 - ZASADY REKRUTACJI I FINANSOWANIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     •  

      ROZDZIAŁ 9

      ZASADY REKRUTACJI

      §   49

      1. Przyjęcie dziecka do szkoły rozpatrywane jest podczas postępowania kwalifikacyjnego.
      2. Szkolne postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane przez Dyrektora Szkoły i obejmuje:
      1. przedstawienie rodzicom i kandydatowi idei „Szkoły Myślenia Twórczego”, głównych punktów Statutu Szkoły, treści Umowy o Naukę oraz warunków płatności;
      2. rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem;
      3. warsztaty z pedagogiki myślenia twórczego z kandydatem.
      4. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyników testu badania kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej.
      1. W przypadku przejścia ucznia z innej szkoły dyrektor wraz z uczniem opracowuje program wyrównywania różnic programowych, nad realizacją którego czuwa wychowawca ucznia.

       

      ROZDZIAŁ   10

      ZASADY  FINANSOWANIA

      §   50

      1. Liceum jest finansowane z:
       1. wpłat  wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego w Zielonej Górze na dany rok szkolny;
       2. wpłat czesnego w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego w Zielonej Górze zgodnie z Umową o Naukę
       3. ustawowej dotacji budżetowej;
       4. darowizn na cele statutowe;
       5. prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe działalności gospodarczej
        i oświatowej;
      2. Stowarzyszenie Oświatowe prowadzące liceum ma prawo do przyznawania stypendiów naukowych oraz ulg finansowych.

       

      ROZDZIAŁ   11

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      §51

      1. Zmiany w statucie liceum należą do kompetencji Rady Pedagogicznej.
      2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

       

      §52

      1. Stowarzyszenie Oświatowe może zlikwidować szkołę, a o zamiarze i przyczynach likwidacji jest zobowiązane zawiadomić rodziców uczniów oraz Urząd Miasta i Lubuskiego Kuratora Oświaty co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
      2. Likwidacja szkoły może nastąpić z końcem roku szkolnego.
      3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu.

       

      §50

      Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.