Nawigacja

Statut szkoły

 

 

PODSTAWA PRAWNA

1.      Podstawę prawną Statutu stanowią:

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), zwana dalej „ustawą o systemie oświaty”.  

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zwanej dalej „Prawem oświatowym”.

3)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zwana dalej „Przepisami wprowadzającymi”.

2.      Statut opiera się również na rozporządzeniach ministra właściwego ds. oświaty zgodnych z obowiązującym prawem. W szczególności:

1)                 w sprawie ramowych statutów publicznych szkół

2)                 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

3)                 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4)                 maturalnego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

5)                 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

6)                 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

7)                   w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.

8)                 w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

9)                 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli, nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Aktualności

Kontakt

  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego"
    ul. Sowińskiego 27
    65-419 Zielona Góra
  • (+68) 324 28 66
    501 607 647

Galeria zdjęć