• Statut szkoły

     • ROZDZIAŁ 7 - UCZNIOWIE I RODZICE

     •  

      ROZDZIAŁ   7

      UCZNIOWIE I RODZICE

      §  41

      1. Uczniowie liceum mają prawo do:
      1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i rozwijania się zgodnie
       z programem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z zasadami higieny pracy umysłowej;
      2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
      3. sprawiedliwej i obiektywnej oceny, zgodnie z rozporządzeniem MEN;
      4. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz Wewnątrzszkolnego Oceniania;
      5. ochrony i poszanowania własnej godności zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka;
      6. rozwijania pasji, zainteresowań i talentów  oraz  uzyskiwania w tym zakresie pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
      7. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;
      8. pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych;
      9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
      10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych na zasadach określonych przez Dyrektora;
      11. korzystania z pomocy stypendialnej w formie zniżki czesnego z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły;
      12. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa;
      13. dostosowania warunków pisania egzaminu maturalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
      14. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych), o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;
      15. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
      1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:
      1. rzetelnie kształcić się zgodnie z programem dydaktyczno-wychowawczym szkoły;  
      2. doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów;
      3. reprezentowania postawy godnej ucznia Szkoły Myślenia Twórczego 
       w oparciu o zasady  zapisane w Szkolnym Dekalogu Ucznia, który znajduje się w osobnym dokumencie;
      4. szanować i współtworzyć tradycję szkoły;
      5. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych szkolnych
       i pozaszkolnych, wychowawczych oraz  w życiu szkoły;
      6. postępować godnie i uczciwie w każdej sytuacji, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
      7. dbać  o piękno mowy ojczystej;
      8. mieć poczucie odpowiedzialności  za życie i zdrowie własne i innych, w tym unikać ulegania wszelkim nałogom
      9. dbać o ład, porządek oraz wyposażenie szkoły; 
      10. dbać o schludny wygląd i ubiór na zajęciach szkolnych, a w uroczystościach  szkolnych uczestniczyć w stroju galowym;
      11. stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
      12. w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.

       

      TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

      § 42

      1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
      2. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do Dyrektora szkoły.
      3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za         pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
      4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
      5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane do wnoszącego ze  wskazaniem właściwego adresata.
      6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
      7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
      8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
      9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
      10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
      11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie.

       

      §   43

      1. Rodzice mają prawo do:
      1. spotkań indywidualnych z nauczycielami, wychowawcami i Dyrektorem szkoły w ustalonych  terminach oraz w razie indywidualnej potrzeby;
      2. zgłaszania wniosków dotyczących organizacji i pracy szkoły do Dyrektora
       lub Stowarzyszenia Oświatowego;
      3. uzyskania informacji o realizowanych programach nauczania i wymaganiach edukacyjnych z nich wynikających, zgodnie z rozporządzeniem MEN
       w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
      4. uzyskiwania ze strony szkoły poradnictwa i pomocy pedagogiczno-psychologicznej  dla dziecka;
      5. uczestnictwa w pozalekcyjnych i pozaszkolnych działaniach szkoły.
      1. Rodzice są zobowiązani do:
      1. akceptacji postanowień Statutu  szkoły;
      2. dostosowanie się do regulaminów szkolnych;
      3. podpisania zobowiązania płatniczego na każdy rok szkolny;
      4. uiszczenia opłaty  wpisowej;
      5. aktywnego współdziałania ze szkołą w jej pracy dydaktyczno-wychowawczej;
      6. współpracy z wychowawcą i dyrektorem szkoły w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej  dla dziecka;
      7. regularnego korzystania z dziennika elektronicznego i logowania się na swoje indywidualne konto.

       

      §   44

      1. Uczniowie, ich  rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  szkoły tworzą       społeczność szkolną dbającą o dobre imię i atmosferę  szkoły.
      2. Dobro  ucznia  jest  wartością  nadrzędną dla wszystkich pracowników  liceum.
      3. Szkoła widzi w rodzicach rzeczników interesów rodziny, respektuje władzę rodzicielską i prawo rodziców do współkształtowania życia szkoły.
      4. Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako proces twórczy.
      5. Szkoła dąży do tego, by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe i moralne.