• Aktualności

      • Procedury bezpieczeństwa

      • Procedury bezpieczeństwa na terenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

       „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze

       w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną

        

       PODSTAWA PRAWNA

       1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

       2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

       3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

       4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

       5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

       6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

       7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

       8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

        

       § 1

       ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM  W TRYBIE TRADYCYJNYM

        1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/pracownik:

       a) który jest zdrowy, bez objawów chorobowych, przez które rozumie się:

       • gorączkę (temperatura równa/wyższa 38ºC) lub stan podgorączkowy (temperatura pomiędzy 37,2ºC a 37,9ºC 

       • objawy przeziębieniowe (suchość w nosie i gardle, ból gardła, chrypka, katar),

       • kaszel,

       • ból głowy,

       • ból mięśni,

       • ogólne zmęczenie, uczucie wyczerpania,

       • biegunkę,

       • zapalenie spojówek,

       • utrata węchu lub smaku,

       • trudności w oddychaniu lub duszności,

       • wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp,

       • ból lub ucisk w klatce piersiowej,

       b)  który nie przebywa na kwarantannie lub nie pozostaje w izolacji celem leczenia w warunkach domowych bądź nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym,

       c)  którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub nie pozostają w izolacji celem leczenia w warunkach domowych bądź nie są objęci nadzorem epidemiologicznym.

       3. Każda osoba dorosła oraz uczniowie wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w głównym hallu.

       4. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem, który posiada odpowiedni atest w kierunku zwalczania wirusów, bądź jest wytworzony na bazie co najmniej 60% roztworu alkoholu etylowego.

       5. Każda osoba dorosła oraz uczniowie obowiązkowo muszą dezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w głównym hallu:

       a) bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły,

       b) bezpośrednio przed wejściem do sali lekcyjnej (np.: po wizycie w toalecie w trakcie lekcji lub przerwy),

       6. Wyznaczony pracownik szkoły odpowiedzialny za utrzymanie czystości codziennie po zamknięciu szkoły prowadzi prace porządkowe oraz dezynfekcję, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, toalet oraz wszelkich powierzchni dotykowych.

       7. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

       8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

       9.  Każda klasa pracuje w jednej sali. Dopuszcza się przemieszczanie się po budynku szkoły w przypadku zajęć w podgrupach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

       10. W szkole wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa we wszystkich pomieszczeniach, w których nie jest możliwe utrzymanie dystansu 1,5 m.

       11. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz osób przychodzących z zewnątrz (np.: rodziców, listonoszy, kurierów, interesantów).

       12. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe, rękawice) należy wyrzucać do oznaczonego pojemnika.

       13. Z sal dydaktycznych usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.

       14. Uczniowie używają tylko swoich przyborów oraz podręczników.

       15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

       16. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       17. Obowiązkiem nauczycieli jest regularne wietrzenie sal w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie lekcji.

       18. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie podczas przerw powinni opuszczać budynek szkoły.

       19. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.

       20. Podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły. 

       21. Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie szatni i tym samym zezwala się uczniom na posiadanie okrycia wierzchniego w salach lekcyjnych oraz na zakładanie okrycia wierzchniego podczas wietrzenia sal lekcyjnych w trakcie lekcji bądź przerwy.  

       22. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie powinni zachować dystans w kontaktach z innymi członkami społeczności szkolnej co najmniej 1,5 m.

       23. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

       24. Rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.

       25. Rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników szkoły z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

        

       § 2

       ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO NA OBSZARZE POWIATU ZIELONA GÓRA

        1. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia - dającej możliwość zawieszenia zajęć w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).

       2. W przypadku zaliczenia Powiatu Zielona Góra do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

       3. Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) również w przypadku uzasadnionej konieczności.

       4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 1 oraz 2 wymaga uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego w Zielonej Górze i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

       5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

        

       § 3

       POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

       1. Uczeń, u którego zaobserwuje się objawy chorobowe wymienione w § 1. pkt 1 lub stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem, zostaje bezzwłocznie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 18).

       2. Uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, utrzymując min. 2 m odległości od niego. Uczeń oraz opiekun muszą założyć maseczki - co najmniej jednorazowe trójwarstwowe (medyczne/chirurgiczne) lub klasy ffp2, ffp3.  

       3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

       4. Rodzic ucznia po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

       5. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną oraz Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego.

       6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

       7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany dezynfekcji.

       8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zakażenie uczeń.

       9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

       10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem.

       11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       12. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do szkoły do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego w sytuacji kiedy:

       a) umieszczono dziecko w izolatorium, wezwano rodziców/służby medyczne w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,

       b) szkoła została poinformowana przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno- epidemiologiczne w rodzinie lub miejscu pracy rodziców decyzji o nadzorze sanitarno epidemiologicznym. 

        

       § 4

       POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

       1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe wymienione w §1 pkt 1 niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, a następnie dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik podejmuje następujące działania:

       a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

       b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem (ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym) i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

       2. Dyrektor do czasu ustalenia stanu zdrowia odsuwa pracownika od pracy,

       3. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym (o ile pozwala na to jego stan zdrowia), a jeżeli jest taka konieczność wzywana jest wskazana przez pracownika osoba bliska.. 

       4. Pracownik o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

       5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

       6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i oraz Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego o zaistniałej sytuacji.

       7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

        

       § 5

       DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

       1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

       a) przypominać uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole;

       b) przypominać uczniom, o zasadach higieny;

       c) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,

       d) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,

       e) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,

       f) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

       2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

         

       § 6

       OBOWIĄZKI RODZICÓW

       1. Rodzice dbają, by do szkoły uczęszczały jedynie zdrowe dzieci.

       2. Przed rozpoczęciem nauki w roku szkolnym uczniowie przynoszą wypełnione ankiety o aktualnym stanie zdrowia oraz ewentualnym kontakcie z osobami zarażonymi.

       2.  Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

       3. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.

       4.  Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.

       5. Rodzice/opiekunowie przebywający w szkole respektują zarządzenia, polecenia dyrektora.

       6. Rodzice starają się w miarę możliwości wykorzystywać  zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.

       7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.

       8.  W celu ochrony danych osobowych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły lub Sekretarzowi szkoły.

       9.  W czasie nadzoru epidemicznego, kwarantanny, lub leczenia i diagnostyki medycznej dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

        

       § 7

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        1. Procedury są zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

       2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora i obowiązują do czasu ich odwołania.